aktualności

TO MA SENS - PSYCHOTERAPIA DLA FIZJOTERAPEUTÓW

27.11.2021, szkolenie online
Joanna Szczepańska-Gieracha

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atestowany przez SNP Polskiego Tow. Psychiatrycznego, Katowice II.2022, Przyjmujemy zgłoszenia

więcej...

„PODRÓŻ Z ODDECHEM”

zajęcia ruchowe inspirowane pracą transową M.H.Ericksona i mikroruchami M.Feldenkraisa; online

więcej...

ERICKSONOWSKIE METODY W PSYCHOTERAPII DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN

od 28.09.2021, szkolenie online
Susy Signer-Fischer

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atest. przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Tow. Psychologicznego.

więcej...

PROGRAM KURSU ATESTOWANEGO PRZEZ SNPPTP

KURS PSYCHOTERAPII ATESTOWANY PRZEZ SEKCJĘ NAUKOWĄ PSYCHOTERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

Kierujący szkoleniem: Mgr Krzysztof Klajs

ZOBACZ INFORMACJE NA TEMAT ZGŁOSZEŃ


Obecnie trwają edycje Kursów w Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie.
Najbliższa edycja Kursu rozpocznie się w lutym 2022 r. w Katowicach. Przyjmujemy zgłoszenia.

Ogólna charakterystyka szkolenia

W dniu 27.02.2004 r. Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego podjął decyzję o atestacji kursów psychoterapii organizowanych przez Polski Instytut Ericksonowski, jako spełniających wymogi niezbędnego minimum przy ubieganiu się o Certyfikat Psychoterapeuty tego Towarzystwa.

ZOBACZ WYMOGI DO CERTYFIKATU


Całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii zostało zaprojektowane w oparciu o standardy szkoleniowe Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przeznaczone jest dla osób posiadających akademickie wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim w zakresie medycyny lub nauk humanistycznych.

Informacje dla kandydatów

Osoby zainteresowane uczestnictwem:

a) prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonego formularza - jest to pierwszy etap kwalifikacji;
b) osoby, które przejdą pierwszy etap kwalifikacji zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.


O przyjęciu na Kurs zadecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w której będą brane pod uwagę następujące czynniki:
- zawodowe doświadczenie Kandydata;
- staż pracy z pacjentami (na Kurs atestowany przyjmujemy osoby mające doświadczenie w pracy z pacjentami, preferowane są osoby mające doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej). Brak doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii nie jest przeszkodą w rozpoczęciu kursu (można zacząć tę pracę w trakcie I roku) jeśli Kandydat/ka dysponuje innym doświadczeniem klinicznym;
- odbyte szkolenia w zakresie psychoterapii;
- odbycie lub kontynuacja terapii własnej;
- preferowane jest posiadanie specjalizacji z psychiatrii lub psychologii klinicznej. Brak specjalizacji nie jest przeszkodą w rozpoczęciu Kursu.


Zajęcia odbywają się raz w miesiącu przez 2 dni (10 dwudniowych zajęć w roku).

Szkolenie może być częściowo zindywidualizowane w zależności od umiejętności i potrzeb Uczestników.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Ramy programowe kursu

I. Część teoretyczna
1. Medyczne i psychologiczne aspekty diagnozy zaburzeń psychicznych
2. Podstawowe podejścia w psychoterapii
3. Rozpoznanie i rozumienie podstawowych zjawisk występujących w procesie terapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej. 
4. Formy oddziaływań terapeutycznych

II. Kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie:

1. Kierowania procesem terapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, w leczeniu pacjentów z różnymi rodzajami zaburzeń, z uwzględnieniem motywacji, zawierania kontraktu, strategii terapeutycznych i oceny efektów leczenia
2. Funkcjonowania w roli terapeuty
Część I i II razem 510 godzin.

III. Superwizja w grupie (130 godzin)


IV. Praca własna (90 godzin)

1. Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe (60 godzin)
2. Zajęcia odnoszące się do przestrzeni systemowej z uwzględnieniem genogramu (30 godzin)

Opis zajęć w poszczególnych semestrach

Semestr I (90 godzin)
Część teoretyczna. Psychopatologia, diagnoza i zastosowanie psychoterapii wobec poszczególnych zaburzeń psychicznych. 
- Terapia ericksonowska
- Medyczne i psychologiczne aspekty diagnozowania zaburzeń psychicznych
- Psychopatologia i psychoterapia nerwic i zaburzeń osobowości
- Psychopatologia i psychoterapia depresji i psychoz
- Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych

Semestr II (90 godzin)
Część teoretyczna. Główne kierunki psychoterapii.
- Psychopatologia wieku rozwojowego i psychoterapia zaburzeń tego okresu
- Podstawowe elementy procesu psychoterapii i zasady etyczne terapeuty
- Terapia psychodynamiczna
- Terapia poznawcza i behawioralna
- Terapie humanistyczne
Zgrupowanie dydaktyczno - treningowe (60 godzin).

Semestr III (90 godzin)
Część teoretyczna. Podstawowe formy psychoterapii.
- Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa
- Psychoterapia indywidualna długoterminowa
- Psychoterapia grupowa
- Psychoterapia dzieci i rodzin
- Psychoterapia małżeństw i par

Semestr IV (90 godzin)
Teoria i praktyka psychoterapii grupowej.
- Rodzaje grup i tworzenie grup terapeutycznych
- Dynamika grupy
- Techniki pracy grupowej
- Zasady koterapii
- Czynniki leczące w terapii grupowej
Kształcenie umiejętności rozpoznania i kierowania procesem dynamiki grupowej.
Uczestnicy szkolenia będą zarówno obserwatorami jak i uczestnikami procesu grupowego. 

Uczestnicy Kursu zobowiązani są w trakcie jego trwania do udziału w warsztacie B.3. "Królewska droga do nieświadomości" - wstęp do Hipnozy Ericksonowskiej - część I. Z uwagi na aspekt dydaktyczny sugerujemy, aby szkolenie zrealizować przed V semestrem Kursu.

Semestr V (75 godzin)
Strategie w terapii ericksonowskiej. Kształcenie praktycznych umiejętności terapeutycznych - ćwiczenia.

Semestr VI (75 godzin)
Kształcenie umiejętności prowadzenia terapii indywidualnej ze szczególnym uwzględnieniem: 
- zawierania kontraktu
- relacji terapeutycznej i kontaktu
- kształtowania i kierowania procesem psychoterapii
- pracy z poszczególnymi zaburzeniami psychicznymi i zagadnieniami klinicznymi pojawiającymi się w psychoterapii
- oceny oddziaływań psychoterapeutycznych i funkcjonowania w roli terapeuty

Semestr VII (75 godzin)
Kształcenie umiejętności prowadzenia terapii małżeństw, rodzin i dzieci ze szczególnym uwzględnieniem:
- specyfiki i zasad pracy z dziećmi w różnym wieku z uwzględnieniem specyfiki zaburzeń i okresu rozwojowego
- specyfiki i zasad pracy z rodzinami
- metod pracy z dziećmi i rodzinami
- pracy z wybranymi zagadnieniami klinicznymi najczęściej pojawiającymi się w terapii dzieci i rodzin
- oceny oddziaływań psychoterapeutycznych i funkcjonowania w roli terapeuty rodziny
Genogram (30 godzin).

Semestr VIII i IX (130 godzin superwizji)
Superwizja grupowa własnych doświadczeń terapeutycznych.

KONTAKT