A.8. Podyplomowe Roczne Studium Terapii Rodzin cykl szkoleniowy Zespół Nauczycieli Instytutuonline / Poznań: od 14-15.01.2022

wróć... A.8. Podyplomowe Roczne Studium Terapii Rodzin

 

 

Termin:  I. 14-15.01.2022; II. 11-12.02.2022; III. 18-19.03.2022; IV. 13-14.05.2022; V. 23-24.09.2022; VI. 7-8.10.2022; VII. 4-5.11.2022; VIII. 2-3.12.2022; IX. 13-14.01.2023
Prowadzący: 
Inga Nowak-Dusza, Anna Wierzbowska, Jolanta Berezowska, Aleksandra Nowak, Lucyna Lipman, Krzysztof Klajs, Krzysztof R. Karauda, Dorota Młynek-Nowaczyk
Miejsce: 
online / Poznań; I i II zajęcia online; kolejne w zależności od sytuacji epidemicznej: online lub w Poznaniu
Koszt: 
2900 zł (liczba miejsc ograniczona); Pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się na całość. Jeśli są wolne miejsca – koszt jednego warsztatu:  390 zł

Program szkolenia

Proponowany cykl zajęć umożliwia poznanie podstawowych aspektów pracy z rodziną i systemem.

WARSZTAT I. STRATEGICZNA TERAPIA RODZIN - DIAGNOZA ZJAWISK TRANSOWYCH

INGA NOWAK-DUSZA
online: 14-15.01.2022

 

1. J. Haley jako twórca terapii strategicznej.
2. Cechy rodziny dysfunkcjonalnej a cele terapii strategicznej.
3. Symboliczna praca z objawem – eksternalizacja objawu.
4. Zmiana wzorców interakcji w rodzinie.
5. Wykorzystanie metafory w docieraniu do zasobów rodziny.
6. Zadania domowe i budowanie umiejętności jako narzędzia zmiany.
7. Wykorzystanie rytuałów rodzinnych dla utrwalenia efektów i zakończenia procesu terapii.

WARSZTAT II. KONTRAKT W TERAPII RODZIN

ANNA WIERZBOWSKA
online: 11-12.02.2022


1. Fazy pierwszego wywiadu.
2. Wstępna diagnoza systemu.
3. Modyfikacje kontraktu w zależności od specyfiki zgłaszanego problemu.
4. Rozpoznawanie etapu gotowości do zmiany i wzmacnianie motywacji.
5. Ustalanie kierunku dalszej terapii.
6. Sporządzanie raportu z pierwszego wywiadu.

WARSZTAT III. GENOGRAM KLASYCZNY

JOLANTA BEREZOWSKA
Poznań: 18-19.03.2022

1. Genogram – zasady tworzenia map systemów rodzinnych: schematy rysowania i symbole, przykładowe genogramy rodzin.
2. Zasady i metody prowadzenia wywiadu przy tworzeniu genogramu klasycznego.
3. Diagnozowanie na podstawie informacji zebranych przy użyciu genogramu klasycznego: interpretowanie struktury rodziny, wzorce relacji w rodzinie-relacje trójkąta, rozpoznawanie ról w rodzinie, interpretacja faz cyklu życiowego, rozpoznawanie zasobów rodziny.
4. Genogram jako narzędzie w psychoterapii rodzinnej: przekazy międzypokoleniowe, zgłaszany problem a kontekst rodzinny.
5. Warianty pracy z genogramem – genogram przestrzenny.
6. Szkolenie zakłada pracę uczestników nad własnym genogramem lub genogramem pacjenta.

WARSZTAT IV. ERICKSONOWSKIE METODY PRACY Z RODZINĄ

ALEKSANDRA NOWAK
Poznań: 13-14.05.2022


1. Kiedy dziecko „zaprasza” rodzinę do terapii.
2. Planowanie terapii (diagnoza rozwojowa rodziny, określanie zasobów i obszarów deficytowych, konstruowanie interwencji terapeutycznych).
3. Specyfika pracy terapeutycznej z rodzinami na różnych etapach rozwoju – metody, przykłady kliniczne.
4. Techniki terapeutyczne (metafory, rytuały, zadania domowe, itp.)
5. Wybrane zagadnienia kliniczne (opisy przypadków).

WARSZTAT V. HIPNOZA W TERAPII RODZIN

LUCYNA LIPMAN
Poznań: 23-24.09.2022


1. Korzyści płynące ze stosowania hipnozy w terapii rodzin.
2. Diagnoza zjawisk transowych w systemie.
3. Trans objawowy, a trans terapeutyczny w pracy z rodziną.
4. Spożytkowanie kreatywności rodziny w budowaniu technik hipnotycznych.
5. Zasady wprowadzania hipnozy podczas sesji terapeutycznych.
6. Analiza przypadków klinicznych, ćwiczenie umiejętności praktycznych, demonstracje.

WARSZTAT VI. ERICKSONOWSKI GENOGRAM PRZYSZŁOŚCI

KRZYSZTOF KLAJS
Poznań: 7-8.10.2022;

Warsztat jest prezentacją autorskiej metody Ericksonowski Genogram Przyszłości. Metoda ta jest wynikającym z moich wieloletnich doświadczeń wzbogaceniem tradycyjnej wersji genogramu o elementy ericksonowskie, a zwłaszcza transowe zjawisko progresji w czasie. Metoda ta ma zastosowanie zarówno w terapii indywidualnej, jak i rodzinnej.

1. Zasady konstruowania Ericksonowskiego Genogramu Przyszłości – kolejne kroki.
2. Transowe aspekty EGP.
3. EGP jako rytuał.
4. Relacyjne aspekty w tworzeniu i pracy z EGP. Pozycja pacjenta i pozycja terapeuty.
5. Problemy kliniczne i obszary zastosowań EGP. Wskazania i przeciwwskazania stosowania EGP.

Ponieważ część zajęć będzie uwzględniać własne doświadczenia Uczestników, można przywieźć ze sobą ustne opowiadania / historie / przekazy, a także fotografie, pamiątki i rodzinne skarby. Będą one przestrzenią, z której zrobimy dobry użytek.

warsztat VII. TERAPIA RODZINY Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM

KRZYSZTOF R. KARAUDA
Poznań:4-5.11.2022

1. Długotrwała choroba dziecka i jej wpływ na rodzinę.
2. Zasoby i szczególne zadania wybranych członków rodziny (matka, ojciec, rodzeństwo, dziadkowie).
3. Strategie lepszego radzenia sobie z długotrwałą chorobą na przykładach wybranych chorób somatycznych i psychicznych.
4. Spojrzenie systemowe na sytuację osoby chorej i jej otoczenia.
5. Jak lepiej pomagać – czyli diagnoza potrzeb i motywacji systemu.
6. Prezentacja przypadków, superwizja.

WARSZTAT VIII. SZYTE NA MIARĘ - PRACA TERAPEUTYCZNA Z RODZINĄ PATCHWORKOWĄ

KRZYSZTOF R. KARAUDA
Poznań: 2-3.12.2022


Wzrasta liczba osób żyjących w rodzinach rekonstruowanych, nazywanych również rodzinami patchworkowymi. Tworzone w ten sposób systemy rodzinne są złożone, powiązane licznymi zależnościami, świadomymi i ukrytymi. Praca z rodzinami patchworkowymi stanowi dla psychoterapeutów wyzwanie. Wymaga umiejętności rozpoznawania tkwiących w takiej rodzinie sił, sprzężeń, zasobów. Budowane interwencje muszą uwzględniać dynamikę zarówno osób uczestniczących w terapii jak i ich bliskich poza gabinetem. Warsztat jest przeznaczony dla terapeutów pracujących z rodzinami patchworkowymi oraz terapeutów pracujących indywidualnie z osobami, które wychowywały się w rodzinach patchworkowych.

1. Charakterystyka i specyfika rodziny patchworkowej (role, prawa i obowiązki, dynamika, zasoby).
2. Fazy rekonstrukcji i zadania każdego etapu – próba konceptualizacji.
3. Diagnoza oraz spożytkowanie zjawisk transowych w rekonstruowanych, wspólnotach rodzinnych.
4. Formułowanie celów i interwencji terapeutycznych.
5. Analiza przypadków klinicznych, ćwiczenie praktycznych umiejętności, demonstracje.

WARSZTAT IX. SUPERWIZJA W TERAPII RODZIN

DOROTA MŁYNEK-NOWACZYK
Poznań: 13-14.01.2023

Superwizja jest jednym z podstawowych sposobów uczenia się psychoterapii. Warsztat kończący Studium będzie służył pogłębianiu, rozwijaniu i podsumowaniu nabytych umiejętności pracy z systemem rodzinnym.
Będzie opierał się głównie na materiale przedstawiającym pracę własną z rodzinami prowadzoną przez uczestników Studium.

Kolejny cykl rozpocznie się wiosną 2023 roku.

 

 

Prowadzący szkolenie

 

INGA NOWAK-DUSZA

 • Psycholog, psychoterapeutka.
 • Przez wiele lat służyła w wojsku jako psycholog, nauczyciel i analityk.
 • W zakresie psychoterapii szkoliła się m.in. w M. H. Erickson Fundation, Phoenix, AZ, USA.
 • Specjalizuje się w pracy z pacjentem indywidualnym, parami i rodzinami, poddając ją regularnej superwizji. Prowadzi warsztaty rozwojowe dla kobiet.

ANNA WIERZBOWSKA

 • Psycholog kliniczny.
 • Certyfikowana psychoterapeutka S.N.P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Certyfikowana terapeutka EAP (European Association for Psychotherapy).
 • Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w P.I.E. pod kierunkiem Krzysztofa Klajsa z udziałem zagranicznych terapeutów, uczniów M. H. Ericksona  takich  jak:  B.A. Erickson, J. Zeig,  B. Geary,  E. Rossi, S. Lancton, J. Mills, B. Alman i  terapeutów  europejskich: B.Trenkle, S. Singer-Fischer, W. Buntinga. Ukończyła dwuletnie międzynarodowe szkolenie w ZIST (Penzberg, Niemcy), organizowane przez M. H. Erickson Foundation, (Phoenix, USA).
 • Prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną.  Specjalizuje się w pracy z młodzieżą.

JOLANTA BEREZOWSKA

 • Psychiatra,
 • psychoterapeutka i superwizor S.N.P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 247), psychoterapeutka Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 103), superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 87). The European Certificate of Psychotherapy EAP.
 • Odbyła dwuletnie szkolenie z psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, dwuletnie międzynarodowe szkolenie  w ZIST (Penzberg, Niemcy), organizowane  przez M. H. Erickson Foundation, (Phoenix, USA) oraz kilkuletnie szkolenie z metody ustawień systemowych.  
 • Prowadzi  psychoterapię  indywidualną  i  rodzin,  warsztaty    dla   osób  z zaburzeniami odżywiania się.  
 • Mężatka, matka dwóch synów.

ALEKSANDRA NOWAK

 • psycholog kliniczny, psychoterapeutka na drodze do uzyskania certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii
 • Od 1998 roku pracuje w nurcie ericksonowskim, stale doskonaląc swój warsztat pracy. Ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej Curriculum (zaświadczenie nr 57), Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (dyplom nr 89/K.07/2013) oraz całościowe szkolenie z terapii i hipnozy ericksonowskiej w The Milton H. Erickson Foundation, Phoenix, AZ, USA.
 • Od 2003 roku prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną (terapia indywidualna osób dorosłych, rodzin, par i grupy terapeutyczno-rozwojowe) oraz poddaje swoją pracę regularnej superwizji.
 • Od 2010 roku nauczycielka psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.
 • Gospodyni Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Katowicach

LUCYNA LIPMAN

 • Psycholog,
 • certyfikowana psychoterapeutka i superwizor S.N.P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 385) oraz EAP (European Association for Psychotherapy).
 • Szkoliła się w zakresie psychoterapii w M.H.Erickson Foundation, Phoenix, AZ, USA.
 • Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną.

KRZYSZTOF KLAJS

 • Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor S. N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 88) oraz psychoterapeuta i superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 4), certyfikowany psychoterapeuta EAP (European Association for Psychotherapy).
 • Jest członkiem Zarządu The International Society of Hypnosis (ISH), członkiem M.Erickson Gesellschaft fur Klinische Hypnose e.V. w Monachium oraz Advisory Board Jane A. Parsons-Fein Training Institute w Nowym Jorku.
 • Prowadził zajęcia szkoleniowe z zakresu hipnozy i terapii ericksonowskiej w Austrii, Chinach, Francji, Iranie, Kanadzie, Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii, w RPA, Meksyku, Nepalu, Hiszpanii, na Litwie i w Szwecji.
 • Współorganizator i uczestnik wszystkich edycji Międzynarodowego Seminarium Szkoleniowego w Wigrach, od 1992 r.
 • Dyrektor Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.

KRZYSZTOF R. KARAUDA

 • Dr nauk humanistycznych
 • psycholog, psychoterapeuta
 • Certyfikowany Nauczyciel Stażysta metody TRE® (CTT), cert.specj. w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (cert.nr 153, Niebieska Linia, IPZ PTP)
 • Przeszedł kilkuletnie szkolenie w zakresie systemowych ustawień rodzinnych oraz biznesowych. Ukończył dwuletni kurs Terapii Stanów Ego oraz szkolenie w M.H.Erickson Foundation, Phoenix, AZ
 • Zajmuje się terapią indywidualną, par, małżeństw, rodzin, terapią seksuologiczną, prowadzi ustawienia systemowe oraz warsztaty i sesje TRE®.

DOROTA MŁYNEK-NOWACZYK

 • Specjalista psycholog kliniczny,
 • certyfikowana psychoterapeutka S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Z zakresu psychoterapii szkoliła się między innymi w M.H. Erickson Foundation w Phoenix w USA. Ukończyła dwuletni kurs Terapia Stanów Ego.
 • Specjalizuje się w terapii indywidualnej oraz terapii par.

Zapisz się na pojedyncze szkolenie z cyklu A.8. Podyplomowe Roczne Studium Terapii Rodzin:

Strategiczna terapia rodzin – diagnoza zjawisk transowych. on-line: 14-15.01.2022 – Inga Nowak-Dusza    ZAPISZ

Kontrakt w terapii rodzin. on-line: 11-12.02.2022 – Anna Wierzbowska  ZAPISZ

Genogram klasyczny. Poznań: 18-19.03.2022 – Jolanta Berezowska    ZAPISZ

Ericksonowskie metody pracy z rodziną. Poznań: 13-14.05.2022 – Aleksandra Nowak    ZAPISZ

Hipnoza w terapii rodzin. Poznań: 23-24.09.2022 – Lucyna Lipman    ZAPISZ

Ericksonowski Genogram Przyszłości. Poznań: 7-8.10.2022 – Krzysztof Klajs    ZAPISZ

Terapia rodziny z dzieckiem przewlekle chorym. Poznań: 4-5.11.2022 – Krzysztof R. Karauda    ZAPISZ

Szyte na miarę – praca terapeutyczna z rodziną patchworkową. Poznań: 2-3.12.2022 – Krzysztof R. Karauda   ZAPISZ

Superwizja w terapii rodzin.Poznań: 13-14.01.2023 Dorota Młynek-Nowaczyk   ZAPISZ

 

 

 

Przed zapisem na szkolenie prosimy o zapoznanie się z  zasadami zgłoszeń i wpłat.