« wróć...

KURS PSYCHOTERAPII ATESTOWANY PRZEZ S.P. POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Kurs atestowany przez Towarzystwo Psychologiczne adresowany jest do osób szkolących się w Instytucie, które posiadają doświadczenie w terapeutycznej pracy m.in. w nurcie ericksonowskim, i będących w superwizji u któregoś z superwizorów ericksonowskich. Realizacja toku szkolenia opiera się o relację kursanta z jego superwizorem, który podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na Kurs i doprowadzeniu go do certyfikatu tego Towarzystwa. Superwizor podejmuje się doprowadzenia kandydata do certyfikatu i może to zrobic jedynie w sytuacji, gdy zna juz kandydata, jego pracę terapeutyczną, dotychczasowa ścieżkę zawodową itp. Program Kursu jest w dużej mierze zindywidualizowany. ale także oparty o szkolenia z programu Instytutu.  Ich dobór uwzględnia analizę tematyki szkoleń, w których kursant wcześniej brał już udział. Procesem kształcenia kieruje superwizor.

 

 

Kierujący szkoleniem: Krzysztof Klajs

Program Instytutu przeznaczony jest dla profesjonalistów zatrudnionych w obszarze ochrony zdrowia psychicznego – psychologów, lekarzy, pedagogów. Szkolenie przygotowuje do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obejmuje: teorię, szkolenie w zakresie umiejętności praktycznych oraz superwizję prowadzonych terapii.
Ma na celu dostarczenie uczestnikom podstawowych umiejętności umożliwiających samodzielne prowadzenie terapii w nurcie ericksonowskim oraz strategicznej terapii rodzin.



PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Teoretyczną (210 godzin):

a) zawierającą podstawową wiedzę o wiodącym w szkoleniu nurcie ericksonowskim (hipnoterapia ericksonowska jest uznana jako odrębna szkoła psychoterapii)
b)  zawierającą wiedzę o podejściu systemowym (a szczegółowo strategicznej terapii rodzin) jako drugim wiodącym w szkoleniu nurcie
c) zawierającą wiedzę w zakresie uzupełniającym o wszystkich pozostałych uznanych koncepcjach teoretycznych tzn. psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej i humanistyczno-egzystencjalnej
d) zawierającą wiedzę dotyczącą podstaw kontraktu terapeutycznego, dynamiki procesu terapii indywidualnej i grupowej oraz zagadnień etycznych, uznając ją za uniwersalną i niezależną od szkół terapeutycznych

 

2. Praktyczną (zasadniczą i specjalistyczną) (297 godzin):

Wiedza o wiodących w szkoleniu nurtach jest pogłębiona w części praktycznej poświęconej:

    rozwijaniu umiejętności stosowania specyficznych metod terapii ericksonowskiej (hipnoza, metafora, zadania domowe, rytuały) i strategicznej rodzin (genogram, konstelacje rodzinne, zadania domowe, trening umiejętności, przewartościowanie, przerywanie wzorca)  oraz
    zastosowaniu ich w rozwiązywaniu problemów klinicznych


Uczestnicy programu mogą pogłębiać wiedzę i umiejętności przez dalsze szkolenie w Instytucie, uczestniczenie w warsztatach prowadzonych przez wykładowców zagranicznych także z innych Instytutów Ericksonowskich, udział w konferencjach organizowanych przez Instytut, wyjazdy na staże zagraniczne.


Program realizowany jest w formie zajęć warsztatowych zawierających wykład, demonstracje, pokazy wideo, ćwiczenia praktyczne, odgrywanie ról. Uczestnicy otrzymują materiały warsztatowe. Od pierwszego roku zajęcia obejmują teorię i ćwiczenia umiejętności, od drugiego roku rozpoczyna się superwizja i staż, udział w grupie terapeutycznej.

 

Miejsce i czas


Szkolenie odbywa się w formie dwudniowych spotkań (piątek-sobota, lub sobota-niedziela), w siedzibie Instytutu (lub w filii w Poznaniu, Katowicach, Warszawie). Warsztaty dotyczące hipnozy trwają  5 dni i mają charakter wyjazdowy. W pierwszych dwóch latach realizowana jest część podstawowa i zasadnicza, w drugim i trzecim roku część specjalistyczna, superwizja, staż i grupa terapeutyczna. Szkolenie może mieć charakter indywidualny, dostosowany do dotychczasowych umiejętności i doświadczeń osoby szkolącej się.

 

Staż


W formie obserwacji sesji terapii rodzinnej i terapii grupowej w Instytucie. Osoby odbywające staż w Instytucie prowadzą pod superwizją terapię indywidualną (dwa procesy terapeutyczne). Szkolących się obowiązuje miesięczny staż kliniczny.

 

Superwizje

 

Superwizja indywidualna (30 godzin) i superwizja  w małej kilkuosobowej grupie superwizyjnej prowadzonej przez superwizorów Instytutu (90 godz.). Odbywa się raz w miesiącu. Prowadzona jest głównie w nurcie ericksonowskim, choć uwzględnia również inne szkoły terapeutyczne.


Rozwój osobisty


120 godzin własnej terapii indywidualnej kandydata i udział w grupie terapeutycznej dla terapeutów (40 godz.), która odbywa się w Instytucie. Instytut nie określa formy i osoby, u której szkolący zdecyduje się prowadzić terapię własną (ze względu na ograniczoną liczbę certyfikowanych terapeutów ericksonowskich, którzy w większości są nauczycielami na kursie, Instytut nie wymaga aby terapia własna odbyta została w nurcie ericksonowskim). Instytut może rekomendować osobę terapeuty. Uczestnicy mogą dodatkowo brać udział w grupach wsparcia dla terapeutów. Osoby prowadzące szkolenia nie prowadzą terapii osób, które szkolą.



Warunki uzyskania świadectwa


Warunkiem ukończenia szkolenia jest spełnienie wszystkich poniższych kryteriów:

  • Uczestnictwo w wymaganej ilości godzin szkolenia
  • Przedstawianie na piśmie przynajmniej dwóch opisów prowadzonych terapii
  • Przedstawienie nagrań przynajmniej dwóch sesji terapeutycznych
  • Przedstawienie pracy przeglądowej dotyczącej wybranego tematu
  • Pozytywna opinia superwizora

 

PROCEDURA KWALIFIKACJI


Szkolenie przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem magisterskim posiadających zatrudnienie w obszarze ochrony zdrowia – głównie psychologów, lekarzy i pedagogów. Procedura kwalifikacji do szkolenia odbywa się na podstawie ankiety uwzględniającej   doświadczenie   zawodowe   i   kliniczne  kandydata.  O  przyjęciu  decyduje  Kierownik Kursu  w  porozumieniu  z superwizorem prowadzącym kandydata. U jednego superwizora może odbywać szkolenie max. 10 osób.
W przypadku większej ilości zgłoszeń przy wyborze kandydatów zostaną wzięte pod uwagę następujące czynniki:
-  doświadczenie zawodowe
-  staż pracy z pacjentami
-  odbyte szkolenia w zakresie psychoterapii
-  odbycie lub kontynuacja terapii własnej

Procedura przyjęć ma charakter ciągły, ankiety zgłoszeniowe przyjmujemy przez cały rok.

Superwizorzy: Krzysztof Klajs, Katarzyna Szymańska, Jolanta Berezowska.