aktualności

„PODRÓŻ Z ODDECHEM”

zajęcia ruchowe inspirowane pracą transową M.H.Ericksona i mikroruchami M.Feldenkraisa; online

więcej...

IZA POŁOŃSKA

ambasadorką Fundacji PIE

więcej...

CHWILE WYTCHNIENIA

Zapraszamy do posłuchania profilaktycznych sesji terapeutycznych.

więcej...

REKOMENDACJE

Terapeuci rekomendowani przez  Instytut.

więcej...

USTAWIENIA

USTAWIENIA SYSTEMOWE są krótką formą pracy terapeutycznej, która pozwala spojrzeć na osobistą historię, problemy i trudności życiowe w kontekście własnego systemu rodzinnego. Wspomagają uzdrawianie relacji międzyludzkich, a szczególnie relacji w rodzinie.

W Polskim Instytucie Ericksonowskim ustawienia systemowe są prowadzone w formie jednodniowy spotkań, które odbywają się raz w miesiącu. Grupy są kilkunastoosobowe. Obecnie grupy są prowadzone przez: Katarzynę Szymańską i Bognę Kędzierską oraz Krzysztofa Karaudę.

"Bez Korzeni Nie Ma Skrzydeł"
Jednodniowe Spotkania Terapeutyczne oparte na Metodzie Ustawień Systemowych w Łodzi.


Termin: zostanie podany wkrótce.
Katarzyna Szymańska, Bogna Kędzierska

Cena:
praca własna: 250 zł
obserwacja: 100 zł

Godziny zajęć: 9.00 - 17.00 (z godzinną przerwą ok. godz. 13.00)

Rodzina to grunt, w którym jesteśmy zakorzenieni. Kiedy rozpoznamy własne korzenie, wtedy skrzydła, które nam rosną, będą silniejsze. Ustawienia rodziny są drogą, która pozwala odkryć korzenie i uwolnić je od tego, co szkodzi i osłabia. Wtedy płynąca z korzeni siła będzie mogła dotrzeć do skrzydeł.
(ze wstępu do książki „Bez korzeni nie ma skrzydeł")

Metoda ustawień systemowych podkreśla fakt, że nie możemy żyć w oderwaniu od losu naszych przodków.

W swych poglądach wraca do tradycyjnych wartości, opisuje naturalne prawa działające w rodzinach i związkach np. prawo do przynależności, do szacunku na miarę zajmowanej pozycji czy do wyrównania korzyści i krzywd.
Zaburzenia w tych obszarach są zawsze kompensowane w ramach systemu rodzinnego. Problemy mogą wynikać zarówno z własnych błędów jak i z nieświadomego uwikłania w losy poprzednich pokoleń.
Ustawienie zakłada istnienie nadrzędnego pierwotnego porządku, który wyznacza funkcjonowanie systemów społecznych (rodzina, organizacja). Każda osoba w systemie ma prawo do obecności i uznania. Jeżeli ktoś jest pomijany np. z powodu wstydu, czy cierpienia, nie wspomina się o nim lub traktowany jest niezgodnie ze swoją rangą, to mówimy o zaburzeniu pierwotnego porządku.
Takie zaburzenie jest kompensowane w systemie często na przestrzeni kilku pokoleń.
Metoda ustawień uwalnia i przywraca właściwy pierwotny porządek.
Ustawienia pomagają uporać się z problemami i wskazują drogę do pojednania z rodziną. Ujawniają się nieznane dotąd współzależności zasadnicze porządki stają się zrozumiałe. Relacje tworzą się na nowo tak, żeby w pozytywny sposób służyły jednostce i systemowi.
Miłość i przywiązanie, które do tej pory najczęściej ukryte były pod przykrywką buntu, złości czy też poczucia pokrzywdzenia, mogą zostać ujawnione. Uczucie to wypełnia poczuciem spokoju i przynależności.

Metoda ustawień systemowych - to praca w grupie polegająca na przestrzennym ustawieniu struktury rodziny przy pomocy uczestników. Służy poszukiwaniu przyczyn uwikłania w rodzinie oraz poszukiwania możliwych rozwiązań w postaci przywrócenia pierwotnego  porządku np.  prawa  do  przynależności,  do  szacunku  na  miarę  zajmowanej  pozycji  czy do  wyrównania korzyści i krzywd.

Ustawienia systemowe skierowane są dla wszystkich, którzy chcą:
Poprawy w obszarze osobistych trudności psychologicznych;
Rozwiązywania problemów rodzinnych, partnerskich i małżeńskich;
Odkryć nowe możliwości w rozwoju osobistym, emocjonalnym i zawodowym;
Rozwiązać swoje problemy somatyczne (zmienić swoje myślenie o chorobie, lepiej zrozumieć swoje ciało, uzyskać lepszą harmonię procesów somatycznych i emocjonalnych).

WAŻNE INFORMACJE

1) Do udziału w Pracy Ustawieniowej zapraszamy wyłącznie osoby będące w trakcie trwającej terapii własnej. Metoda Ustawień jest jedną z technik możliwą do zostosowania po omówieniu tego z terapeutą.
2) Ustawienie własnego systemu rodzinnego jest możliwe po minimum jednorazowym uczestnictwie w Pracy Ustawieniowej w roli reprezentanta.

Możliwe są dwie formy uczestnictwa:
Aktywny udział z pracą osobistą tzn. ustawienie własnego systemu rodzinnego; koszt: 250zł.
Aktywny udział w ustawieniu innych osób (reprezentant) koszt: 100 zł.
Płatne na miejscu przed zajęciami.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem P.I.E.

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr. tel. 42 / 688 48 60, od pn. do pt. w godz. 9.00 - 15.00.

OSOBY PROWADZĄCE

Terapia jest prowadzona przez osoby, które poza specjalistycznym wykształceniem z zakresu psychoterapii dodatkowo ukończyły szkolenie z zakresu zastosowania metody ustawień w psychoterapii.

Bogna Kędzierska - dr psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii U.Ł., psychoterapeuta (certyfikat ECP), psycholog na oddziale Hematoonkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego U.M. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, trener umiejętności społecznych z wieloletnim doświadczeniem treningowym dla różnych grup społecznych i zawodowych.

Katarzyna Szymańska - przeszła sześcioletnie szkolenie w zakresie ustawień systemowych, biorąc udział w kolejnych programach prowadzonych przez Marię Senftleben-Gudrich i Marka Wilkirskiego, organizowanych przez Polski Instytut Ericksonowski w Polsce. Brała udział w seminariach hellingerowskich prowadzonych przez J.Schneidera, I. Kutchera, W.dePhilip, Y.Spilman. J.J.Stama. Uczestniczyła w superwizji Berta Hellingera w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ustawień Systemowych.
Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i grupową. W terapii integruje podejście ericksonowskie i ustawienia systemowe.

Termin: Termin podamy wkrótce
Cena:
200zł - osoby z ustawieniem własnym
100zł - pozostali uczestnicy

Ilość miejsc na ustawienie własne: 6

Godziny zajęć: 10.00-18.00

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DWUDNIOWE USTAWIENIA:

Termin: podamy wkótce

Cena dwudniowych ustawień:
350zł - osoby z ustawieniem własnym
200zł - pozostali uczestnicy

Ilość miejsc na ustawienie własne:
6, pierwszego dnia, godz. 10-18
4, drugiego dnia, godz. 10-15

Jeden dzień czy dwa?
Warsztat jest dwudniowy i przeznaczony dla osób, które w takiej formie i czasie pracy chcą uczestniczyć.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "Wychodzisz na słońce i od razu jest jasno"
          Bert Hellinger

Ustawienia Systemowe to metoda pracy grupowej i indywidualnej, opracowana przez Berta Hellingera, rozwijana przez niego oraz wielu następców, początkowo w obrębie systemów rodzinnych, a później innych obszarów życia ludzkiego.

Ustawienia są stosowane w rozwiązywaniu trudności:
w osobistych (związki, rodzina) i zawodowych sferach życia. Są metodą wspierającą psychoterapię. Mogą służyć profilaktyce zdrowia. Wspierają rozwój osobisty.
Znajdowane są wciąż nowe zastosowania, zaś sama metoda jest badana naukowo i weryfikowana.

Zalety tej metody:

- aktywują naturalne procesy naprawcze i leczące
- pogłębiają związek ze sobą oraz z innymi
- dostarczają rozwiązań bazujących na zasobach własnych klienta i jego systemu
- zwiększają wiarę w siebie, wewnętrzną siłę i poczucie niezależności przy jednoczesnym czerpaniu z siły więzi z innymi ludźmi
- służą uwalnianiu zablokowanych emocji
-  obejmują swoim oddziaływaniem ciało i umysł, łącząc to, co zostało rozdzielone, zarówno na poziomie doświadczeń osobistych jak i systemu
- służą rozwojowi myślenia systemowego
- mogą uzupełniać indywidualną pracę rozwojową, psychoterapeutyczną i służyć jako narzędzie superwizyjne dla terapeutów oraz osób pomagających innym

 Ustawienia systemowe skierowane są do osób:

 - cierpiących z powodu: depresji, lęków, fobii, nerwic, zaburzeń psychosomatycznych, PTSD  i szukających rozwiązań trudności osobistych,
- chorujących somatycznie, dla których metoda jest szansą zrozumienia jak objawy chorobowe mogą wiązać się z przestrzenią psychologiczną
- szukających rozwiązań w trudnościach przeżywanych w związkach i w rodzinach
- chcących odkryć i twórczo spożytkować własny potencjał

Cele ustawień:

- uwolnienie od powtarzających zachowań i zalegających uczuć
- rozwijanie nowych wzorców pamiętania i odczuwania siebie i swoich doświadczeń
- rozwijanie bliższych związków z rodziną i przyjaciółmi
- rozwijanie wrażliwości systemowej
- zdobywanie odwagi w podejmowaniu decyzji życiowych
- zdobywanie dystansu do siebie
- uczenie większego zaufania do siebie i innych
- uczenie się życia teraźniejszością w sposób pełny i wolny od ograniczeń przeszłych traum
- uzyskiwanie dostępu do głębokich uczuć
- rozwijanie bardziej korzystnych postaw, przekonań i wzorców
- rozwijanie zdolności troszczenia się o siebie nawzajem z szacunkiem i godnością

 

Uwaga:
Duża intensywność pracy własnej osiągana w stosunkowo krótkim czasie może wyzwalać silne emocje i potrzebę późniejszego ich przepracowania w terapii. Natomiast osoby już uczestniczące w terapii, warto by skonsultowały udział w ustawieniach ze swoim terapeutą.

Zaleca się, aby przed ustawieniami przeprowadzić wywiad dotyczący historii rodziny (przykładowe pytania można znaleźć na naszej stronie https://www.facebook.com/PolskiInstytutEricksonowski w zakładce Wydarzenia - dla tego warsztatu).


Ustawienia mogą być zdarzeniem jednorazowym, jak i procesem, w którym podczas kolejnych ustawień, fragmenty rozproszonych zasobów łączą się w całość ukazując szerszy obraz dynamiki osobistej i systemowej.

 

Prowadzący: Krzysztof R. Karauda - psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi terapię indywidualną, par, rodzin i małżeństw. Pracuje w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Poradni Zdrowia Psychicznego (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Centrum Psychiatryczne w Warcie). Ukończył Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kończy Dwuletnie szkolenie dla terapeutów w zakresie systemowych ustawień rodzinnych - nauczyciele: Maria Senftleben-Gudrich, Wilfried De Philipp, Hedy Leitner-Diehl.

Miejsce: Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, Ul. Wioślarska 27

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr. tel. 42 / 688 48 60, od pn. do pt. w godz. 9.00 - 15.00.

Szczegóły warsztatów sukcesywnie pojawiają się na naszym profilu Facebook: PolskiInstytutEricksonowski