USTAWIENIA

USTAWIENIA SYSTEMOWE są krótką formą pracy terapeutycznej, która pozwala spojrzeć na osobistą historię, problemy i trudności życiowe w kontekście własnego systemu rodzinnego. Wspomagają uzdrawianie relacji międzyludzkich, a szczególnie relacji w rodzinie.

W Polskim Instytucie Ericksonowskim ustawienia systemowe są prowadzone w formie jednodniowy spotkań, które odbywają się raz w miesiącu. Grupy są kilkunastoosobowe. Obecnie grupy są prowadzone przez: Katarzynę Szymańską i Bognę Kędzierską oraz Krzysztofa Karaudę.

"Bez Korzeni Nie Ma Skrzydeł"
Jednodniowe Spotkania Terapeutyczne oparte na Metodzie Ustawień Systemowych w Łodzi.


Termin: zostanie podany wkrótce.
Katarzyna Szymańska, Bogna Kędzierska

Cena:
praca własna: 250 zł
obserwacja: 100 zł

Godziny zajęć: 9.00 - 17.00 (z godzinną przerwą ok. godz. 13.00)

Rodzina to grunt, w którym jesteśmy zakorzenieni. Kiedy rozpoznamy własne korzenie, wtedy skrzydła, które nam rosną, będą silniejsze. Ustawienia rodziny są drogą, która pozwala odkryć korzenie i uwolnić je od tego, co szkodzi i osłabia. Wtedy płynąca z korzeni siła będzie mogła dotrzeć do skrzydeł.
(ze wstępu do książki „Bez korzeni nie ma skrzydeł")

Metoda ustawień systemowych podkreśla fakt, że nie możemy żyć w oderwaniu od losu naszych przodków.

W swych poglądach wraca do tradycyjnych wartości, opisuje naturalne prawa działające w rodzinach i związkach np. prawo do przynależności, do szacunku na miarę zajmowanej pozycji czy do wyrównania korzyści i krzywd.
Zaburzenia w tych obszarach są zawsze kompensowane w ramach systemu rodzinnego. Problemy mogą wynikać zarówno z własnych błędów jak i z nieświadomego uwikłania w losy poprzednich pokoleń.
Ustawienie zakłada istnienie nadrzędnego pierwotnego porządku, który wyznacza funkcjonowanie systemów społecznych (rodzina, organizacja). Każda osoba w systemie ma prawo do obecności i uznania. Jeżeli ktoś jest pomijany np. z powodu wstydu, czy cierpienia, nie wspomina się o nim lub traktowany jest niezgodnie ze swoją rangą, to mówimy o zaburzeniu pierwotnego porządku.
Takie zaburzenie jest kompensowane w systemie często na przestrzeni kilku pokoleń.
Metoda ustawień uwalnia i przywraca właściwy pierwotny porządek.
Ustawienia pomagają uporać się z problemami i wskazują drogę do pojednania z rodziną. Ujawniają się nieznane dotąd współzależności zasadnicze porządki stają się zrozumiałe. Relacje tworzą się na nowo tak, żeby w pozytywny sposób służyły jednostce i systemowi.
Miłość i przywiązanie, które do tej pory najczęściej ukryte były pod przykrywką buntu, złości czy też poczucia pokrzywdzenia, mogą zostać ujawnione. Uczucie to wypełnia poczuciem spokoju i przynależności.

Metoda ustawień systemowych - to praca w grupie polegająca na przestrzennym ustawieniu struktury rodziny przy pomocy uczestników. Służy poszukiwaniu przyczyn uwikłania w rodzinie oraz poszukiwania możliwych rozwiązań w postaci przywrócenia pierwotnego  porządku np.  prawa  do  przynależności,  do  szacunku  na  miarę  zajmowanej  pozycji  czy do  wyrównania korzyści i krzywd.

Ustawienia systemowe skierowane są dla wszystkich, którzy chcą:
Poprawy w obszarze osobistych trudności psychologicznych;
Rozwiązywania problemów rodzinnych, partnerskich i małżeńskich;
Odkryć nowe możliwości w rozwoju osobistym, emocjonalnym i zawodowym;
Rozwiązać swoje problemy somatyczne (zmienić swoje myślenie o chorobie, lepiej zrozumieć swoje ciało, uzyskać lepszą harmonię procesów somatycznych i emocjonalnych).

WAŻNE INFORMACJE

1) Do udziału w Pracy Ustawieniowej zapraszamy wyłącznie osoby będące w trakcie trwającej terapii własnej. Metoda Ustawień jest jedną z technik możliwą do zostosowania po omówieniu tego z terapeutą.
2) Ustawienie własnego systemu rodzinnego jest możliwe po minimum jednorazowym uczestnictwie w Pracy Ustawieniowej w roli reprezentanta.

Możliwe są dwie formy uczestnictwa:
Aktywny udział z pracą osobistą tzn. ustawienie własnego systemu rodzinnego; koszt: 250zł.
Aktywny udział w ustawieniu innych osób (reprezentant) koszt: 100 zł.
Płatne na miejscu przed zajęciami.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem P.I.E.

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr. tel. 42 / 688 48 60, od pn. do pt. w godz. 9.00 - 15.00.

OSOBY PROWADZĄCE

Terapia jest prowadzona przez osoby, które poza specjalistycznym wykształceniem z zakresu psychoterapii dodatkowo ukończyły szkolenie z zakresu zastosowania metody ustawień w psychoterapii.

Bogna Kędzierska - dr psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii U.Ł., psychoterapeuta (certyfikat ECP), psycholog na oddziale Hematoonkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego U.M. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, trener umiejętności społecznych z wieloletnim doświadczeniem treningowym dla różnych grup społecznych i zawodowych.

Katarzyna Szymańska - przeszła sześcioletnie szkolenie w zakresie ustawień systemowych, biorąc udział w kolejnych programach prowadzonych przez Marię Senftleben-Gudrich i Marka Wilkirskiego, organizowanych przez Polski Instytut Ericksonowski w Polsce. Brała udział w seminariach hellingerowskich prowadzonych przez J.Schneidera, I. Kutchera, W.dePhilip, Y.Spilman. J.J.Stama. Uczestniczyła w superwizji Berta Hellingera w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ustawień Systemowych.
Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i grupową. W terapii integruje podejście ericksonowskie i ustawienia systemowe.

Termin: Termin podamy wkrótce
Cena:
200zł - osoby z ustawieniem własnym
100zł - pozostali uczestnicy

Ilość miejsc na ustawienie własne: 6

Godziny zajęć: 10.00-18.00

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DWUDNIOWE USTAWIENIA:

Termin: podamy wkótce

Cena dwudniowych ustawień:
350zł - osoby z ustawieniem własnym
200zł - pozostali uczestnicy

Ilość miejsc na ustawienie własne:
6, pierwszego dnia, godz. 10-18
4, drugiego dnia, godz. 10-15

Jeden dzień czy dwa?
Warsztat jest dwudniowy i przeznaczony dla osób, które w takiej formie i czasie pracy chcą uczestniczyć.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "Wychodzisz na słońce i od razu jest jasno"
          Bert Hellinger

Ustawienia Systemowe to metoda pracy grupowej i indywidualnej, opracowana przez Berta Hellingera, rozwijana przez niego oraz wielu następców, początkowo w obrębie systemów rodzinnych, a później innych obszarów życia ludzkiego.

Ustawienia są stosowane w rozwiązywaniu trudności:
w osobistych (związki, rodzina) i zawodowych sferach życia. Są metodą wspierającą psychoterapię. Mogą służyć profilaktyce zdrowia. Wspierają rozwój osobisty.
Znajdowane są wciąż nowe zastosowania, zaś sama metoda jest badana naukowo i weryfikowana.

Zalety tej metody:

- aktywują naturalne procesy naprawcze i leczące
- pogłębiają związek ze sobą oraz z innymi
- dostarczają rozwiązań bazujących na zasobach własnych klienta i jego systemu
- zwiększają wiarę w siebie, wewnętrzną siłę i poczucie niezależności przy jednoczesnym czerpaniu z siły więzi z innymi ludźmi
- służą uwalnianiu zablokowanych emocji
-  obejmują swoim oddziaływaniem ciało i umysł, łącząc to, co zostało rozdzielone, zarówno na poziomie doświadczeń osobistych jak i systemu
- służą rozwojowi myślenia systemowego
- mogą uzupełniać indywidualną pracę rozwojową, psychoterapeutyczną i służyć jako narzędzie superwizyjne dla terapeutów oraz osób pomagających innym

 Ustawienia systemowe skierowane są do osób:

 - cierpiących z powodu: depresji, lęków, fobii, nerwic, zaburzeń psychosomatycznych, PTSD  i szukających rozwiązań trudności osobistych,
- chorujących somatycznie, dla których metoda jest szansą zrozumienia jak objawy chorobowe mogą wiązać się z przestrzenią psychologiczną
- szukających rozwiązań w trudnościach przeżywanych w związkach i w rodzinach
- chcących odkryć i twórczo spożytkować własny potencjał

Cele ustawień:

- uwolnienie od powtarzających zachowań i zalegających uczuć
- rozwijanie nowych wzorców pamiętania i odczuwania siebie i swoich doświadczeń
- rozwijanie bliższych związków z rodziną i przyjaciółmi
- rozwijanie wrażliwości systemowej
- zdobywanie odwagi w podejmowaniu decyzji życiowych
- zdobywanie dystansu do siebie
- uczenie większego zaufania do siebie i innych
- uczenie się życia teraźniejszością w sposób pełny i wolny od ograniczeń przeszłych traum
- uzyskiwanie dostępu do głębokich uczuć
- rozwijanie bardziej korzystnych postaw, przekonań i wzorców
- rozwijanie zdolności troszczenia się o siebie nawzajem z szacunkiem i godnością

 

Uwaga:
Duża intensywność pracy własnej osiągana w stosunkowo krótkim czasie może wyzwalać silne emocje i potrzebę późniejszego ich przepracowania w terapii. Natomiast osoby już uczestniczące w terapii, warto by skonsultowały udział w ustawieniach ze swoim terapeutą.

Zaleca się, aby przed ustawieniami przeprowadzić wywiad dotyczący historii rodziny (przykładowe pytania można znaleźć na naszej stronie https://www.facebook.com/PolskiInstytutEricksonowski w zakładce Wydarzenia - dla tego warsztatu).


Ustawienia mogą być zdarzeniem jednorazowym, jak i procesem, w którym podczas kolejnych ustawień, fragmenty rozproszonych zasobów łączą się w całość ukazując szerszy obraz dynamiki osobistej i systemowej.

 

Prowadzący: Krzysztof R. Karauda - psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi terapię indywidualną, par, rodzin i małżeństw. Pracuje w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Poradni Zdrowia Psychicznego (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Centrum Psychiatryczne w Warcie). Ukończył Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kończy Dwuletnie szkolenie dla terapeutów w zakresie systemowych ustawień rodzinnych - nauczyciele: Maria Senftleben-Gudrich, Wilfried De Philipp, Hedy Leitner-Diehl.

Miejsce: Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, Ul. Wioślarska 27

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr. tel. 42 / 688 48 60, od pn. do pt. w godz. 9.00 - 15.00.

Szczegóły warsztatów sukcesywnie pojawiają się na naszym profilu Facebook: PolskiInstytutEricksonowski