aktualności

ERICKSONOWSKIE METODY W PSYCHOTERAPII DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN

od 28.09.2021, szkolenie online
Susy Signer-Fischer

więcej...

TO MA SENS - PSYCHOTERAPIA DLA FIZJOTERAPEUTÓW

27.11.2021, szkolenie online
Joanna Szczepańska-Gieracha

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atestowany przez SN Psychoterapii Polskiego Tow. Psychiatrycznego, Katowice, Przyjmujemy zgłoszenia

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atest. przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Tow. Psychologicznego.

więcej...

PROGRAM KURSU ATESTOWANEGO PRZEZ SNPPTP

KURS PSYCHOTERAPII ATESTOWANY PRZEZ SEKCJĘ NAUKOWĄ PSYCHOTERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

Kierujący szkoleniem: Mgr Krzysztof Klajs

ZOBACZ INFORMACJE NA TEMAT ZGŁOSZEŃ


Obecnie trwają edycje Kursów w Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie.
W lutym 2021 r ruszy kurs warszawski, na tę edycję nie przyjmujemy juz zgłoszeń. Zapraszamy na edycję katowicką w 2022 r.

Ogólna charakterystyka szkolenia

W dniu 27.02.2004 r. Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego podjął decyzję o atestacji kursów psychoterapii organizowanych przez Polski Instytut Ericksonowski, jako spełniających wymogi niezbędnego minimum przy ubieganiu się o Certyfikat Psychoterapeuty tego Towarzystwa.

ZOBACZ WYMOGI DO CERTYFIKATU


Całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii zostało zaprojektowane w oparciu o standardy szkoleniowe Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przeznaczone jest dla osób posiadających akademickie wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim w zakresie medycyny lub nauk humanistycznych.

Informacje dla kandydatów

Osoby zainteresowane uczestnictwem:

a) prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonego formularza - jest to pierwszy etap kwalifikacji;
b) osoby, które przejdą pierwszy etap kwalifikacji zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.


O przyjęciu na Kurs zadecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w której będą brane pod uwagę następujące czynniki:
- zawodowe doświadczenie Kandydata;
- staż pracy z pacjentami (na Kurs atestowany przyjmujemy osoby mające doświadczenie w pracy z pacjentami, preferowane są osoby mające doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej). Brak doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii nie jest przeszkodą w rozpoczęciu kursu (można zacząć tę pracę w trakcie I roku) jeśli Kandydat/ka dysponuje innym doświadczeniem klinicznym;
- odbyte szkolenia w zakresie psychoterapii;
- odbycie lub kontynuacja terapii własnej;
- preferowane jest posiadanie specjalizacji z psychiatrii lub psychologii klinicznej. Brak specjalizacji nie jest przeszkodą w rozpoczęciu Kursu.


Zajęcia odbywają się raz w miesiącu przez 2 dni (10 dwudniowych zajęć w roku).

Szkolenie może być częściowo zindywidualizowane w zależności od umiejętności i potrzeb Uczestników.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Ramy programowe kursu

I. Część teoretyczna
1. Medyczne i psychologiczne aspekty diagnozy zaburzeń psychicznych
2. Podstawowe podejścia w psychoterapii
3. Rozpoznanie i rozumienie podstawowych zjawisk występujących w procesie terapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej. 
4. Formy oddziaływań terapeutycznych

II. Kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie:

1. Kierowania procesem terapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, w leczeniu pacjentów z różnymi rodzajami zaburzeń, z uwzględnieniem motywacji, zawierania kontraktu, strategii terapeutycznych i oceny efektów leczenia
2. Funkcjonowania w roli terapeuty
Część I i II razem 510 godzin.

III. Superwizja w grupie (130 godzin)


IV. Praca własna (90 godzin)

1. Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe (60 godzin)
2. Zajęcia odnoszące się do przestrzeni systemowej z uwzględnieniem genogramu (30 godzin)

Opis zajęć w poszczególnych semestrach

Semestr I (90 godzin)
Część teoretyczna. Psychopatologia, diagnoza i zastosowanie psychoterapii wobec poszczególnych zaburzeń psychicznych. 
- Terapia ericksonowska
- Medyczne i psychologiczne aspekty diagnozowania zaburzeń psychicznych
- Psychopatologia i psychoterapia nerwic i zaburzeń osobowości
- Psychopatologia i psychoterapia depresji i psychoz
- Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych

Semestr II (90 godzin)
Część teoretyczna. Główne kierunki psychoterapii.
- Psychopatologia wieku rozwojowego i psychoterapia zaburzeń tego okresu
- Podstawowe elementy procesu psychoterapii i zasady etyczne terapeuty
- Terapia psychodynamiczna
- Terapia poznawcza i behawioralna
- Terapie humanistyczne
Zgrupowanie dydaktyczno - treningowe (60 godzin).

Semestr III (90 godzin)
Część teoretyczna. Podstawowe formy psychoterapii.
- Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa
- Psychoterapia indywidualna długoterminowa
- Psychoterapia grupowa
- Psychoterapia dzieci i rodzin
- Psychoterapia małżeństw i par

Semestr IV (90 godzin)
Teoria i praktyka psychoterapii grupowej.
- Rodzaje grup i tworzenie grup terapeutycznych
- Dynamika grupy
- Techniki pracy grupowej
- Zasady koterapii
- Czynniki leczące w terapii grupowej
Kształcenie umiejętności rozpoznania i kierowania procesem dynamiki grupowej.
Uczestnicy szkolenia będą zarówno obserwatorami jak i uczestnikami procesu grupowego. 

Uczestnicy Kursu zobowiązani są w trakcie jego trwania do udziału w warsztacie B.3. "Królewska droga do nieświadomości" - wstęp do Hipnozy Ericksonowskiej - część I. Z uwagi na aspekt dydaktyczny sugerujemy, aby szkolenie zrealizować przed V semestrem Kursu.

Semestr V (75 godzin)
Strategie w terapii ericksonowskiej. Kształcenie praktycznych umiejętności terapeutycznych - ćwiczenia.

Semestr VI (75 godzin)
Kształcenie umiejętności prowadzenia terapii indywidualnej ze szczególnym uwzględnieniem: 
- zawierania kontraktu
- relacji terapeutycznej i kontaktu
- kształtowania i kierowania procesem psychoterapii
- pracy z poszczególnymi zaburzeniami psychicznymi i zagadnieniami klinicznymi pojawiającymi się w psychoterapii
- oceny oddziaływań psychoterapeutycznych i funkcjonowania w roli terapeuty

Semestr VII (75 godzin)
Kształcenie umiejętności prowadzenia terapii małżeństw, rodzin i dzieci ze szczególnym uwzględnieniem:
- specyfiki i zasad pracy z dziećmi w różnym wieku z uwzględnieniem specyfiki zaburzeń i okresu rozwojowego
- specyfiki i zasad pracy z rodzinami
- metod pracy z dziećmi i rodzinami
- pracy z wybranymi zagadnieniami klinicznymi najczęściej pojawiającymi się w terapii dzieci i rodzin
- oceny oddziaływań psychoterapeutycznych i funkcjonowania w roli terapeuty rodziny
Genogram (30 godzin).

Semestr VIII i IX (130 godzin superwizji)
Superwizja grupowa własnych doświadczeń terapeutycznych.

KONTAKT