aktualności

ERICKSONOWSKIE METODY W PSYCHOTERAPII DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN

od 28.09.2021, szkolenie online
Susy Signer-Fischer

więcej...

TO MA SENS - PSYCHOTERAPIA DLA FIZJOTERAPEUTÓW

27.11.2021, szkolenie online
Joanna Szczepańska-Gieracha

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atestowany przez SN Psychoterapii Polskiego Tow. Psychiatrycznego, Katowice, Przyjmujemy zgłoszenia

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atest. przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Tow. Psychologicznego.

więcej...

PROGRAM KURSU ATESTOWANEGO PRZEZ SPPTP

KURS PSYCHOTERAPII ATESTOWANY PRZEZ SEKCJĘ PSYCHOTERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Kierownik Kursu: Krzysztof Klajs

  Program Instytutu przeznaczony jest dla profesjonalistów zatrudnionych w obszarze ochrony zdrowia psychicznego – psychologów, lekarzy, pedagogów.
   Szkolenie przygotowuje do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obejmuje: teorię, szkolenie w zakresie umiejętności praktycznych oraz superwizję prowadzonych terapii.
   Ma na celu dostarczenie uczestnikom podstawowych umiejętności umożliwiających samodzielne prowadzenie terapii w nurcie ericksonowskim oraz strategicznej terapii rodzin.

Program szkolenia przewiduje części:

1.    Teoretyczną (210 godzin):

a) zawierającą podstawową wiedzę o wiodącym w szkoleniu nurcie ericksonowskim (hipnoterapia ericksonowska jest uznana jako odrębna szkoła psychoterapii)
b)  zawierającą wiedzę o podejściu systemowym (a szczegółowo strategicznej terapii rodzin) jako drugim wiodącym w szkoleniu nurcie
c) zawierającą wiedzę w zakresie uzupełniającym o wszystkich pozostałych uznanych koncepcjach teoretycznych tzn. psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej i humanistyczno-egzystencjalnej
d) zawierającą wiedzę dotyczącą podstaw kontraktu terapeutycznego, dynamiki procesu terapii indywidualnej i grupowej oraz zagadnień etycznych, uznając ją za uniwersalną i niezależną od szkół terapeutycznych

2.  Praktyczną (zasadniczą i specjalistyczną) (297 godzin):

Wiedza o wiodących w szkoleniu nurtach jest pogłębiona w części praktycznej poświęconej:
    rozwijaniu umiejętności stosowania specyficznych metod terapii ericksonowskiej (hipnoza, metafora, zadania domowe, rytuały) i strategicznej rodzin (genogram, konstelacje rodzinne, zadania domowe, trening umiejętności, przewartościowanie, przerywanie wzorca)  oraz
    zastosowaniu ich w rozwiązywaniu problemów klinicznych
Uczestnicy programu mogą pogłębiać wiedzę i umiejętności przez dalsze szkolenie w Instytucie, uczestniczenie w warsztatach prowadzonych przez wykładowców zagranicznych także z innych Instytutów Ericksonowskich, udział w konferencjach organizowanych przez Instytut, wyjazdy na staże zagraniczne.
    Program realizowany jest w formie zajęć warsztatowych zawierających wykład, demonstracje, pokazy wideo, ćwiczenia praktyczne, odgrywanie ról. Uczestnicy otrzymują materiały warsztatowe. Od pierwszego roku zajęcia obejmują teorię i ćwiczenia umiejętności, od drugiego roku rozpoczyna się superwizja i staż, udział w grupie terapeutycznej.

Miejsce i czas
    Szkolenie odbywa się w formie dwudniowych spotkań (piątek-sobota, lub sobota-niedziela), w siedzibie Instytutu (lub w filii w Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu). Warsztaty dotyczące hipnozy trwają  5 dni i mają charakter wyjazdowy. W pierwszych dwóch latach realizowana jest część podstawowa i zasadnicza, w drugim i trzecim roku część specjalistyczna, superwizja, staż i grupa terapeutyczna. Szkolenie może mieć charakter indywidualny, dostosowany do dotychczasowych umiejętności i doświadczeń osoby szkolącej się.

Staż
    W formie obserwacji sesji terapii rodzinnej i terapii grupowej w Instytucie. Osoby odbywające staż w Instytucie prowadzą pod superwizją terapię indywidualną (dwa procesy terapeutyczne). Szkolących się obowiązuje miesięczny staż kliniczny.

Superwizje
    Superwizja indywidualna (30 godzin) i superwizja  w małej kilkuosobowej grupie superwizyjnej prowadzonej przez superwizorów Instytutu (90 godz.). Odbywa się raz w miesiącu. Prowadzona jest głównie w nurcie ericksonowskim, choć uwzględnia również inne szkoły terapeutyczne.

Rozwój osobisty
    120 godzin własnej terapii indywidualnej kandydata i udział w grupie terapeutycznej dla terapeutów (40 godz.), która odbywa się w Instytucie. Instytut nie określa formy i osoby, u której szkolący zdecyduje się prowadzić terapię własną (ze względu na ograniczoną liczbę certyfikowanych terapeutów ericksonowskich, którzy w większości są nauczycielami na kursie, Instytut nie wymaga aby terapia własna odbyta została w nurcie ericksonowskim). Instytut może rekomendować osobę terapeuty. Uczestnicy mogą dodatkowo brać udział w grupach wsparcia dla terapeutów. Osoby prowadzące szkolenia nie prowadzą terapii osób, które szkolą.

Warunki uzyskania świadectwa
    Warunkiem ukończenia szkolenia jest spełnienie wszystkich poniższych kryteriów:
- Uczestnictwo w wymaganej ilości godzin szkolenia
- Przedstawianie na piśmie przynajmniej dwóch opisów prowadzonych terapii
- Przedstawienie nagrań przynajmniej dwóch sesji terapeutycznych
- Przedstawienie pracy przeglądowej dotyczącej wybranego tematu
- Pozytywna opinia superwizora