« Wróć...

A.8.Podyplomowe Roczne Studium Terapii Rodzin

Termin: I. 12-13.04.2024, II. 10-11.05.2024, III. 21-22.06.2024, IV. 27-28.09.2024, V. 25-26.10.2024, VI. 22-23.11.2024, VII. 10-11.01.2025, VIII. 31.01-1.02.2025, IX. 28.02-1.03.2025

Prowadzący: Zespół Nauczycieli PIE
Miejsce: Łódź
Koszt: 3900 zł (liczba miejsc ograniczona) Pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się na całość. Jeśli są wolne miejsca – koszt jednego warsztatu: 520 zł
Kolejny cykl rozpocznie się wiosną 2025 roku.

Program szkolenia

Proponowany cykl zajęć umożliwia poznanie podstawowych aspektów pracy z rodziną i systemem.

warsztat I. STRATEGICZNA TERAPIA RODZIN.

INGA NOWAK-DUSZA

 1. Rodzina jako system.
 2. Wskazania do uwzględnienia systemu w psychoterapii.
 3. Cele strategicznej terapii rodzin – J. Haley.
 4. Rodzaje stresorów oraz cykl życia rodziny jako wskaźniki interwencji psychoterapeutycznych.
 5. Paradygmat cyrkularny - rozpoznawanie parametrów funkcjonowania rodziny (objawów, wzorców komunikacji, zasad życia w rodzinie)
 6. Funkcja rytuałów i opowieści rodzinnych jako ericksonowski sposób aktywowania zasobów rodziny i motywowania do terapii.
warsztat II. KONTRAKT W TERAPII RODZIN.

ANNA WIERZBOWSKA

 1. Fazy pierwszego wywiadu.
 2. Wstępna diagnoza systemu.
 3. Modyfikacje kontraktu w zależności od specyfiki zgłaszanego problemu.
 4. Rozpoznawanie etapu gotowości do zmiany i wzmacnianie motywacji.
 5. Ustalanie kierunku dalszej terapii.
 6. Sporządzanie raportu z pierwszego wywiadu.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE II  KONTRAKT W TERAPII RODZIN.

 

warsztat III. GENOGRAM KLASYCZNY.

ANNA WIERZBOWSKA


 1. Genogram – zasady tworzenia map systemów rodzinnych: schematy rysowania i symbole, przykładowe genogramy rodzin.
 2. Zasady i metody prowadzenia wywiadu przy tworzeniu genogramu klasycznego.
 3. Diagnozowanie na podstawie informacji zebranych przy użyciu genogramu klasycznego: interpretowanie struktury rodziny, wzorce relacji w rodzinie-relacje trójkąta, rozpoznawanie ról w rodzinie, interpretacja faz cyklu życiowego, rozpoznawanie zasobów rodziny.
 4. Genogram jako narzędzie w psychoterapii rodzinnej: przekazy międzypokoleniowe, zgłaszany problem a kontekst rodzinny.
 5. Warianty pracy z genogramem – genogram przestrzenny.

Szkolenie zakłada pracę uczestników nad własnym genogramem lub genogramem pacjenta.

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE III  GENOGRAM KLASYCZNY.

 

warsztat IV. ERICKSONOWSKIE METODY PRACY Z RODZINĄ.

ALEKSANDRA NOWAK

 1. Kiedy dziecko „zaprasza” rodzinę do terapii.
 2. Planowanie terapii (diagnoza rozwojowa rodziny, określanie zasobów i obszarów deficytowych, konstruowanie interwencji terapeutycznych).
 3. Specyfika pracy terapeutycznej z rodzinami na różnych etapach rozwoju – metody, przykłady kliniczne.
 4. Techniki terapeutyczne (metafory, rytuały, zadania domowe, itp.)
 5. Wybrane zagadnienia kliniczne (opisy przypadków).

 

warsztat V. DZIECKO W RODZINIE - PRACA SYSTEMOWA Z DZIEĆMI W RÓŻNYM WIEKU.

KATARZYNA ZABORSKA

 1. Zasoby i szczególne zadania wybranych członków rodziny (matka, ojciec, rodzeństwo, dziadkowie).
 2. Długotrwała choroba dziecka i jej wpływ na rodzinę.
 3. Strategie lepszego radzenia sobie z długotrwałą chorobą dziecka na przykładach chorób somatycznych i psychicznych.
 4. Wybrane zagadnienia kliniczne (zaburzenia rozwojowe, zaburzenia więzi, lęk społeczny, anoreksja, depresja młodzieńcza).
 5. Zasoby i wyzwania rozwojowe związane z wiekiem dziecka.
 6. Praca z adolescentem
 7. Prezentacja przypadków, tworzenie programu terapeutycznego dla rodzin

 

warsztat VI. ERICKSONOWSKI GENOGRAM PRZYSZŁOŚCI.

KRZYSZTOF KLAJS

Warsztat jest prezentacją autorskiej metody Ericksonowski Genogram Przyszłości. Metoda ta jest wynikającym z moich wieloletnich doświadczeń wzbogaceniem tradycyjnej wersji genogramu o elementy ericksonowskie, a zwłaszcza transowe zjawisko progresji w czasie. Metoda ta ma zastosowanie zarówno w terapii indywidualnej, jak i rodzinnej.

 1. Zasady konstruowania Ericksonowskiego Genogramu Przyszłości – kolejne kroki.
 2. Transowe aspekty EGP.
 3. EGP jako rytuał.
 4. Relacyjne aspekty w tworzeniu i pracy z EGP. Pozycja pacjenta i pozycja terapeuty.
 5. Problemy kliniczne i obszary zastosowań EGP. Wskazania i przeciwwskazania stosowania EGP.

Ponieważ część zajęć będzie uwzględniać własne doświadczenia Uczestników, można przywieźć ze sobą ustne opowiadania / historie / przekazy, a także fotografie, pamiątki i rodzinne skarby.  Będą one przestrzenią, z której zrobimy dobry użytek.

warsztat VII. HIPNOZA W TERAPII RODZIN.

ANNA WIERZBOWSKA, KATARZYNA ZABORSKA

 1. Korzyści płynące ze stosowania hipnozy w terapii rodzin.
 2. Diagnoza zjawisk transowych w systemie.
 3. Trans objawowy, a trans terapeutyczny w pracy z rodziną.
 4. Spożytkowanie kreatywności rodziny w budowaniu technik hipnotycznych.
 5. Zasady wprowadzania hipnozy podczas sesji terapeutycznych.
 6. Analiza przypadków klinicznych, ćwiczenie umiejętności praktycznych, demonstracje.
warsztat VIII. SZYTE NA MIARĘ - PRACA TERAPEUTYCZNA Z RODZINĄ PATCHWORKOWĄ

KRZYSZTOF R. KARAUDA

Wzrasta liczba osób żyjących w rodzinach rekonstruowanych, nazywanych również rodzinami patchworkowymi. Tworzone w ten sposób systemy rodzinne są złożone, powiązane licznymi zależnościami, świadomymi i ukrytymi. Praca z rodzinami patchworkowymi stanowi dla psychoterapeutów wyzwanie. Wymaga umiejętności rozpoznawania tkwiących w takiej rodzinie sił, sprzężeń, zasobów. Budowane interwencje muszą uwzględniać dynamikę zarówno osób uczestniczących w terapii jak i ich bliskich poza gabinetem. Warsztat jest przeznaczony dla terapeutów pracujących z rodzinami patchworkowymi oraz terapeutów pracujących indywidualnie z osobami, które wychowywały się w rodzinach patchworkowych.

 1. Charakterystyka i specyfika rodziny patchworkowej (role, prawa i obowiązki, dynamika, zasoby).
 2. Fazy rekonstrukcji i zadania każdego etapu – próba konceptualizacji.
 3. Diagnoza oraz spożytkowanie zjawisk transowych w rekonstruowanych, wspólnotach rodzinnych.
 4. Formułowanie celów i interwencji terapeutycznych.
 5. Analiza przypadków klinicznych, ćwiczenie praktycznych umiejętności, demonstracje.

 

warsztat IX. SUPERWIZJA W TERAPII RODZIN.

DOROTA MŁYNEK-NOWACZYK


Superwizja jest jednym z podstawowych sposobów uczenia się psychoterapii. Warsztat kończący Studium będzie służył pogłębianiu, rozwijaniu i podsumowaniu nabytych umiejętności pracy z systemem rodzinnym. Będzie opierał się głównie na materiale przedstawiającym pracę własną z rodzinami prowadzoną przez uczestników Studium.

 

 

 

 

Prowadzący szkolenie

 

INGA NOWAK-DUSZA

 • Psycholog, psychoterapeutka.
 • Przez wiele lat służyła w wojsku jako psycholog, nauczyciel i analityk.
 • W zakresie psychoterapii szkoliła się m.in. w M. H. Erickson Fundation, Phoenix, AZ, USA.
 • Certyfikowana terapeutka terapii Stanów Ego.
 • Specjalizuje się w pracy z pacjentem indywidualnym, parami i rodzinami, poddając ją regularnej superwizji. Prowadzi warsztaty rozwojowe dla kobiet.

ANNA WIERZBOWSKA

 • Psycholog kliniczny.
 • Certyfikowana psychoterapeutka S.N.P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Certyfikowana terapeutka EAP (European Association for Psychotherapy).
 • Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w P.I.E. pod kierunkiem Krzysztofa Klajsa z udziałem zagranicznych terapeutów, uczniów M. H. Ericksona  takich  jak:  B.A. Erickson, J. Zeig,  B. Geary,  E. Rossi, S. Lancton, J. Mills, B. Alman i  terapeutów  europejskich: B.Trenkle, S. Singer-Fischer, W. Buntinga. Ukończyła dwuletnie międzynarodowe szkolenie w ZIST (Penzberg, Niemcy), organizowane przez M. H. Erickson Foundation, (Phoenix, USA).
 • Prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną.  Specjalizuje się w pracy z młodzieżą.

JOLANTA BEREZOWSKA

 • Psychiatra,
 • psychoterapeutka i superwizor S.N.P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 247), psychoterapeutka Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 103), superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 87). The European Certificate of Psychotherapy EAP.
 • Odbyła dwuletnie szkolenie z psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, dwuletnie międzynarodowe szkolenie  w ZIST (Penzberg, Niemcy), organizowane  przez M. H. Erickson Foundation, (Phoenix, USA) oraz kilkuletnie szkolenie z metody ustawień systemowych.  
 • Prowadzi  psychoterapię  indywidualną  i  rodzin,  warsztaty    dla   osób  z zaburzeniami odżywiania się.  
 • Mężatka, matka dwóch synów.

ALEKSANDRA NOWAK

 • psycholog kliniczny, psychoterapeutka na drodze do uzyskania certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii
 • Od 1998 roku pracuje w nurcie ericksonowskim, stale doskonaląc swój warsztat pracy. Ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej Curriculum (zaświadczenie nr 57), Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (dyplom nr 89/K.07/2013) oraz całościowe szkolenie z terapii i hipnozy ericksonowskiej w The Milton H. Erickson Foundation, Phoenix, AZ, USA.
 • Od 2003 roku prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną (terapia indywidualna osób dorosłych, rodzin, par i grupy terapeutyczno-rozwojowe) oraz poddaje swoją pracę regularnej superwizji.
 • Od 2010 roku nauczycielka psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.
 • Gospodyni Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Katowicach

KATARZYNA ZABORSKA

 • Dr nauk humanistycznych
 • psycholog
 • ukończyła Szkołę Trenerów przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.
 • Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną.
 • Członek  założyciel  Polskiego  Stowarzyszenia  Integracji Psychoterapii.  
 • Ukończyła zaawansowane szkolenie w M.H.Erickson Foundation, Phoenix, AZ.

KRZYSZTOF KLAJS

 • Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor S. N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 88) oraz psychoterapeuta i superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 4), certyfikowany psychoterapeuta EAP (European Association for Psychotherapy).
 • Jest członkiem Zarządu The International Society of Hypnosis (ISH), członkiem M.Erickson Gesellschaft fur Klinische Hypnose e.V. w Monachium oraz Advisory Board Jane A. Parsons-Fein Training Institute w Nowym Jorku.
 • Prowadził zajęcia szkoleniowe z zakresu hipnozy i terapii ericksonowskiej w Austrii, Chinach, Francji, Iranie, Kanadzie, Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii, w RPA, Meksyku, Nepalu, Hiszpanii, na Litwie i w Szwecji.
 • Współorganizator i uczestnik wszystkich edycji Międzynarodowego Seminarium Szkoleniowego w Wigrach, od 1992 r.
 • Były Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Dyrektor Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.

KRZYSZTOF R. KARAUDA

 • Dr nauk humanistycznych
 • psycholog, psychoterapeuta
 • Certyfikowany Nauczyciel Stażysta metody TRE® (CTT), cert.specj. w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (cert.nr 153, Niebieska Linia, IPZ PTP)
 • Przeszedł kilkuletnie szkolenie w zakresie systemowych ustawień rodzinnych oraz biznesowych. Ukończył dwuletni kurs Terapii Stanów Ego oraz szkolenie w M.H.Erickson Foundation, Phoenix, AZ
 • Zajmuje się terapią indywidualną, par, małżeństw, rodzin, terapią seksuologiczną, prowadzi ustawienia systemowe oraz warsztaty i sesje TRE®.

DOROTA MŁYNEK-NOWACZYK

 • Specjalista psycholog kliniczny,
 • certyfikowana psychoterapeutka S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Z zakresu psychoterapii szkoliła się między innymi w M.H. Erickson Foundation w Phoenix w USA. Ukończyła dwuletni kurs Terapia Stanów Ego.
 • Specjalizuje się w terapii indywidualnej oraz terapii par.

 


Szkolenia przeznaczone są dla osób z akademickim wykształceniem posiadającym trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci). Studenci ostatnich lat tych kierunków, zainteresowani  uczestnictwem  w  szkoleniach,  przed  przesłaniem  formularza zgłoszeniowego, proszeni  są o kontakt  z sekretariatem w Łodzi.