KURS PSYCHOTERAPIIATESTOWANY PRZEZ SEKCJĘ NAUKOWĄ PSYCHOTERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

wróć...KURS PSYCHOTERAPII

Kierujący szkoleniem:  Krzysztof Klajs
Prowadzący: 
Zespół Nauczycieli Instytutu
Miejsce: 
Obecnie trwają edycje Kursów w Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Przyjmujemy zgłoszenia na Kurs w Katowicach - początek: luty 2022
Termin:   początek Kursu 4,5 letniego w Katowicach: luty 2022

 

 

W dniu 27.02.2004 r. Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego podjął decyzję o atestacji kursów psychoterapii organizowanych przez Polski Instytut Ericksonowski, jako spełniających wymogi niezbędnego minimum przy ubieganiu się o Certyfikat Psychoterapeuty tego Towarzystwa.
Całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii zostało zaprojektowane w oparciu o standardy szkoleniowe Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przeznaczone jest dla osób posiadających akademickie wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim w zakresie medycyny lub nauk humanistycznych.
ZAPOZNAJ SIĘ Z WYMOGAMI DO CERTYFIKATU

 

 

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA NA KURS W KATOWICACH.

 

 

PROCEDURA ZGŁOSZENIOWA

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób:

1) posiadających wyższe wykształcenie akademickie na poziomie magisterskim w zakresie medycyny lub nauk humanistycznych.
2) należących do Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (można się zapisać w trakcie kursu).

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem:

a) prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonego formularza - jest to pierwszy etap kwalifikacji (formularz znajduje się na dole strony)
b) osoby, które przejdą pierwszy etap kwalifikacji zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.

 

O przyjęciu na Kurs zadecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w której będą brane pod uwagę następujące czynniki:

  • zawodowe doświadczenie Kandydata;
  • staż pracy z pacjentami; (na Kurs atestowany przyjmujemy osoby mające doświadczenie w pracy z pacjentami, preferowane są osoby mające doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej). Brak doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii nie jest przeszkodą w rozpoczęciu kursu (można zacząć tę pracę w trakcie I roku) jeśli Kandydat/ka dysponuje innym doświadczeniem klinicznym;
  • odbyte szkolenia w zakresie psychoterapii;
  • odbycie lub kontynuacja terapii własnej;
  • posiadanie lub rozpoczęcie specjalizacji z psychologii klinicznej lub psychiatrii. Brak specjalizacji nie jest przeszkodą w rozpoczęciu Kursu.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu przez 2 dni (10 dwudniowych zajęć w roku).
Szkolenie może być częściowo zindywidualizowane w zależności od umiejętności i potrzeb Uczestników.
Liczba miejsc jest ograniczona.

 

RAMY PROGRAMOWE KURSU

 

I. Część teoretyczna

1. Medyczne i psychologiczne aspekty diagnozy zaburzeń psychicznych
2. Podstawowe podejścia w psychoterapii
3. Rozpoznanie i rozumienie podstawowych zjawisk występujących w procesie terapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej. 
4. Formy oddziaływań terapeutycznych

 

II. Kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie:

1. Kierowania procesem terapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, w leczeniu pacjentów z różnymi rodzajami zaburzeń, z uwzględnieniem motywacji, zawierania kontraktu, strategii terapeutycznych i oceny efektów leczenia
2. Funkcjonowania w roli terapeuty
Część I i II razem 510 godzin.

III. Superwizja w grupie (130 godzin)

IV. Praca własna (90 godzin)

1. Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe (60 godzin)
2. Zajęcia odnoszące się do przestrzeni systemowej z uwzględnieniem genogramu (30 godzin)

 

OPIS ZAJĘĆ W POSZCZEGÓLNYCH SEMESTRACH

SEMESTR I (90 godzin)

Część teoretyczna. Psychopatologia, diagnoza i zastosowanie psychoterapii wobec poszczególnych zaburzeń psychicznych.

- Terapia ericksonowska
- Medyczne i psychologiczne aspekty diagnozowania zaburzeń psychicznych
- Psychopatologia i psychoterapia nerwic i zaburzeń osobowości
- Psychopatologia i psychoterapia depresji i psychoz
- Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych

SEMESTR II (90 godzin)

Część teoretyczna. Główne kierunki psychoterapii.

- Psychopatologia wieku rozwojowego i psychoterapia zaburzeń tego okresu
- Podstawowe elementy procesu psychoterapii i zasady etyczne terapeuty
- Terapia psychodynamiczna
- Terapia poznawcza i behawioralna
- Terapie humanistyczne


Zgrupowanie dydaktyczno - treningowe (60 godzin).

SEMESTR III (90 godzin)

Część teoretyczna. Podstawowe formy psychoterapii.

- Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa
- Psychoterapia indywidualna długoterminowa
- Psychoterapia grupowa
- Psychoterapia dzieci i rodzin
- Psychoterapia małżeństw i par

SEMESTR IV (90 godzin)

Teoria i praktyka psychoterapii grupowej.

- Rodzaje grup i tworzenie grup terapeutycznych
- Dynamika grupy
- Techniki pracy grupowej
- Zasady koterapii
- Czynniki leczące w terapii grupowej


Kształcenie umiejętności rozpoznania i kierowania procesem dynamiki grupowej.
Uczestnicy szkolenia będą zarówno obserwatorami jak i uczestnikami procesu grupowego. 

Uczestnicy Kursu zobowiązani są w trakcie jego trwania do udziału w warsztacie B.3. "Królewska droga do nieświadomości" - wstęp do Hipnozy Ericksonowskiej - część I. Z uwagi na aspekt dydaktyczny sugerujemy, aby szkolenie zrealizować przed V semestrem Kursu.

SEMESTR V (75 godzin)

Strategie w terapii ericksonowskiej. Kształcenie praktycznych umiejętności terapeutycznych - ćwiczenia.

SEMESTR VI (75 godzin)

Kształcenie umiejętności prowadzenia terapii indywidualnej ze szczególnym uwzględnieniem: 

- zawierania kontraktu
- relacji terapeutycznej i kontaktu
- kształtowania i kierowania procesem psychoterapii
- pracy z poszczególnymi zaburzeniami psychicznymi i zagadnieniami klinicznymi pojawiającymi się w psychoterapii
- oceny oddziaływań psychoterapeutycznych i funkcjonowania w roli terapeuty

SEMESTR VII (75 godzin)

Kształcenie umiejętności prowadzenia terapii małżeństw, rodzin i dzieci ze szczególnym uwzględnieniem:

- specyfiki i zasad pracy z dziećmi w różnym wieku z uwzględnieniem specyfiki zaburzeń i okresu rozwojowego
- specyfiki i zasad pracy z rodzinami
- metod pracy z dziećmi i rodzinami
- pracy z wybranymi zagadnieniami klinicznymi najczęściej pojawiającymi się w terapii dzieci i rodzin
- oceny oddziaływań psychoterapeutycznych i funkcjonowania w roli terapeuty rodziny

Genogram (30 godzin).

SEMESTR VIII I IX (130 godzin)

Superwizja grupowa własnych doświadczeń terapeutycznych.

KOSZT

Koszt edycji warszawskiej (jest nieco wyższy niż w pozostałych miastach): Semestr I-IV oraz VII: 3600 zł (bez kosztów zgrupowania dydaktyczno-treningowego i szkolenia z hipnozy cz.I).
W semestrach V i VI (umiejętności praktyczne) Uczestnicy wybierają zajęcia z programu P.I.E - koszty podane przy każdym szkoleniu.
Koszt superwizji zostanie ustalony później. (koszt jest podany bez zakwaterowania i wyżywienia).


W celu rejestracji, prosimy  o  wypełnienie  załączonego  poniżej  formularza  zgłoszeniowego i  odesłanie go mailem: info@p-i-e.pl.

 

 

 

POZNAJ OPINIE O KURSIE