« Wróć...

Polityka prywatności

RODO - obowiązek informacyjny

POLITYKA PRYWATNOŚCI www.p-i-e.pl

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej p-i-e.pl jest Polski Instytut Ericksonowski, adres siedziby: ul. Wioślarska 27, 94-036 Łódź, NIP:727-121-72-12, REGON: 101490888, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: info@p-i-e.pl, zwany dalej "Administratorem".
 2. Dane osobowe uzyskane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.


II. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Cel przetwarzania. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony p-i-e.pl w przypadku:
  a. Rejestracji uczestników na szkolenia i konferencje organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski
  b. Wysyłania wiadomości związanych z organizacją w/w szkoleń.
  c. Tworzenia list uczestników szkoleń.
  d. Skorzystania przez uczestników szkoleń (użytkownika strony) z maila kontaktowego.
  e. Wystawiania faktur.

 

 1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
  a. Imię i nazwisko
  b. Wykształcenie
  c. Zawód
  d. Miejsce pracy
  e. Adres korespondencyjny
  f. Adres e-mail
  g. Numer telefonu

 2. Okres archiwizacji danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika szkolenia przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

 3. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 4. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej.

 5. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji oraz obsługi uczestników szkoleń.

 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  a. Przetwarzane zgodnie z prawem.
  b. Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
  c. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to określone w pkt 3 niniejszej polityki prywatności.

 

III. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazane dostawcom, z których usług korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej oraz organizacji i obsługi szkoleń. Dostawcy usług, którym mogą być przekazane dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@p-i-e.pl

 

 IV. PLIKI COOKIES

 1. Strona Administratora używa plików cookies.
 2. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk.
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń, a w szczególności zabezpiecza dane przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.