« Wróć...

C.28. Leczenie pękniętego serca - psychoterapia traumy

 

KURS SPECJALISTYCZNY
POSIADA ATESTACJĘ SEKCJI NAUKOWEJ PSYCHOTERAPII ORAZ SEKCJI NAUKOWEJ TERAPII RODZIN
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

Termin: I. 19-20.05.2023; II. 2-3.06.2023; III. 22-23.09.2023; IV. 13-14.10.2023 ZMIANA NA IV. 20-21.10.2023 ; V. 1-2.12.2023; VI. 26-27.01.2024; VII. 23-24.02.2024; VIII. 15-16.03.2024; IX. 5-6.04.2024
Prowadzący:  Zespół Nauczycieli Instytutu
Miejsce:  Warszawa
Koszt:  5190 zł

ZASADY ZGŁOSZEŃ

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:
1. Wzięły udział w szkoleniu „Złoty kluczyk”- zasady terapii Miltona H. Ericksona lub w jednym ze szkoleń z pracy z metaforą („Rzucone ziarno” - metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami, „Mądrość Sindbada” - metafora i bajka w pracy z dorosłymi) organizowanych przez Instytut.
2. Wzięły udział w szkoleniu „Królewska droga do nieświadomości” – wstęp do Hipnozy Ericksonowskiej cz. I. Osoby, które jeszcze w nim nie uczestniczyły, zobowiązane są do wzięcia w nim udziału przed ukończeniem cyklu „Leczenie pękniętego serca” – psychoterapia traumy.
3. Posiadają doświadczenie zawodowe jako psychoterapeuci.
4. Prześlą wypełnioną ankietę zgłoszeniową na adres: info@p-i-e.pl i przejdą pomyślnie proces kwalifikacji.

 

 

Program szkolenia

Program cyklu bazuje na modelu hipnoterapii Miltona.H.Ericksona, rozwijanym następnie przez jego uczniów m.in. przez Ernesta Rossiego, Jaya Haleya, Cloe Madanes , Jeffreya Zeiga.
Hipnoza ericksonowska promuje aktywny i kreatywny udział pacjenta, kieruje jego uwagę na potencjalnej sile i zasobach, orientuje w kierunku wizji pozytywnej przyszłości, prowadzi do wzbudzenia wrażliwości na wewnętrzną reakcję konstruktywnych aspektów nieświadomości. Terapeuta wspiera rekonstrukcję traumatycznych wydarzeń w celu przypomnienia zasobów i transformacji pamięci oraz dokonania wewnętrznej integracji. Pacjent odzyskuje przy tym poczucie kontroli i sprawstwa.
Struktura szkolenia – proponowana tematyka i kolejność zajęć – odzwierciedla etapy procesu terapeutycznego powrotu do zdrowia według modelu SARI (Stabilizacja, Aktywacja, Rozwiązanie, Integracja).
Każdy dwudniowy warsztat, w zamierzeniu autorów programu, będzie zawierał elementy i doświadczenia odtwarzające kolejne etapy odzyskiwania zdrowia przez pacjenta, dając uczestnikom szkolenia możliwość powtórzenia i utrwalenia sposobów pracy nad sojuszem terapeutycznym, bezpieczeństwem i stabilizacją, aktywacją i opracowaniem pojawiającego się traumatycznego materiału, rekonstrukcją i tworzeniem rozwiązań a także integracją zdysocjowanego materiału i pracą nad nową tożsamością.

WARSZTAT I: PODSTAWY PROCESU LECZENIA TRAUMY. KATARZYNA SZYMAŃSKA

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami, mechanizmami psychicznymi i diagnozą PTSD, rodzajami traumy oraz celami terapii. Zostaną przedstawione etapy pracy i strategie leczenia traumy. Prowadzący rozpocznie proces budujący poczucie bezpieczeństwa i integrację grupy. W programie zawarta jest demonstracja i ćwiczenie praktycznych umiejętności pracy w hipnozie, spożytkowującej zjawiska transowe charakterystyczne dla traumy: dysocjację, amnezję, katalepsję.


1. Budowanie bezpiecznej relacji terapeutycznej z zastosowaniem: a/ hipnozy klinicznej: rozwijanie poczucia synchronizacji i zdolności mentalizacji psychicznych procesów pacjenta; b/ technik wydobywających zasoby i możliwości orientacji pacjenta w czasie teraźniejszym.
2. Diagnoza PTSD – objawy osiowe i diagnoza różnicowa, współwystępowanie z innymi zaburzeniami psychicznymi
3. Mechanizmy psychiczne, zjawiska hipnotyczne właściwe dla zespołu pourazowego i cele terapii.
4. Rodzaje traumy ze względu na czas trwania i etiopatogenezę.
5. Główne etapy w procesie terapii:
a) stabilizacja, regulacja emocji, budowanie bezpieczeństwa, zaufania i poczucia kontroli
b) rozpamiętywanie i przekształcanie traumatycznych wspomnień
c) odbudowywanie związków, rozwijanie nowej tożsamości i wewnętrzna integracja
6. Strategie leczenia: fragmentowanie procesu – „podążanie małymi krokami”;
wydobywanie i spożytkowanie zasobów; orientacja na pozytywną przyszłość; kierowanie
uwagą pacjenta i sugestiami.
7. Spożytkowanie zjawisk dysocjacji- asocjacji w procesie leczenia. Praca w hipnozie przy symbolicznym określaniu celów leczenia
8. Spożytkowanie zjawisk hipnotycznych: hipermnezji-amnezji w opracowaniu doświadczenia urazowego (technika hipnozy: „pojemników na pamięć”), katalepsji- ruchu (technika hipnozy: „milczącego odreagowania”)
9. Rola hipnozy klinicznej w leczeniu traumy.

WARSZTAT II: BEZPIECZNA OBECNOŚĆ - STABILIZACJA I SAMOREGULACJA W PRACY Z TRAUMĄ. KRZYSZTOF KARAUDA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z różnymi sposobami korzystania z zasobów swojego ciała w sytuacji przeciążającego stresu i traumy. Kluczowa w tym procesie jest znajomość własnych reakcji psychofizycznych wobec trudnych doświadczeń oraz zdolność stabilizacji i przywracania poczucia bezpieczeństwa. Część tych umiejętności zależy od reakcji wyuczonych w przebiegu linii życia, część to efekt działania autonomicznego układu nerwowego. Jednym z podstawowych celów szkolenia jest skierowanie uwagi uczestników na umiejętność rozpoznawanie własnych wzorców regulacji autonomicznej w pracy z pacjentem.
1. Teoria Poliwagalna – prezentacja koncepcji
2. Obecność, uważność, poczucie bezpieczeństwa w terapii traumy
3. Reakcje autonomiczne jako zasób twojego ciała
4. Samoregulacja i rytmy regulacji wagalnej
5. Ćwiczenie praktycznych umiejętności, autodiagnoza

 

WARSZTAT III: KOPALNIA SKARBÓW - ZASOBY TERAPEUTY I PACJENTA W PRACY Z TRAUMĄ. ALEKSANDRA NOWAK
 1. Pojęcie zasobów oraz idea spożytkowania.
 2. Odkrywanie i kontakt z zasobami na różnych etapach procesu terapeutycznego:
  a) budowanie stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa (czynniki wpływające na poczucie bezpieczeństwa; „wewnętrzni sprzymierzeńcy’ - tworzenie zasobowych stanów ego; bezpieczne miejsce/miejsce komfortu; pomocna istota; rysunek doświadczenia zasobów; „ochronny płaszcz)
  b) przetwarzanie i spożytkowanie doświadczenia traumatycznego (objaw/y jako zasób; spożytkowanie podwójnej świadomości: zasoby „tu i teraz” oraz „tam i wtedy”)
  c) specyfika procesów pamięciowych i doświadczenia czasu przez pacjentów z diagnozą PTSD - integracja (tworzenie osobistej mapy zasobów; zasoby na linii życia).
 3. „Siła życia – siła przetrwania” – zasoby z perspektywy:
  a) indywidualnej (wersja „ja” sprzed traumy i po uporaniu się z traumą)
  b) systemowej (opowieści rodzinne o sile i sposobach przetrwania)
  c) relacji terapeutycznej (rozpoznawanie wskaźników dobrego, bezpiecznego kontaktu, zaufania w relacji terapeuta-pacjent; rytuały terapeutyczne).
 4. Ciało jako zasób w pracy z traumą:
  a) oddech jako bezpieczna struktura „tu i teraz”
  b) rozwijanie świadomości ciała i samoregulacji
  c) „wyspy bezpieczeństwa” w ciele
  d) poszukiwanie codziennych, przyjemnych aktywności
  e) symbole radości życia

 

WARSZTAT IV: POMÓŻ MI PRZETRWAĆ TĘ SYTUACJĘ - INTERWENCJA KRYZYSOWA, JAKO MOŻLIWOŚĆ ZAPOBIEGANIA ROZWOJU  ZESPOŁU POSTTRAUMATYCZNEGO.  INGA NOWAK-DUSZA
 1. Kryzys i jego optymistyczna teoria.
 2. Istota kryzowego „utknięcia” i interwencji w aspekcie teorii poliwagalnej i podejścia ericksonowskiego.
 3. Interwencja kryzysowa i jej istotne aspekty wzbudzające poczucie przetrwania.
 4. Narzędzia terapeuty tj. zjawiska transowe, korzystanie z przeciwprzeniesienia traumatycznego (dostrojenie i prowadzenie); słownik terapeuty, kołysanki, aktywizacja systemów pomocowych.
 5. Analiza zróżnicowanych przypadków interwencji kryzysowej i ich omówienie.
 6. Aktywizacja zasobów terapeuty do samoregulacji.

 

WARSZTAT V: WYSŁUCHAJ MNIE - ŚWIADECTWO CIAŁA - LECZENIE TRAUMY W PRACY Z PACJENTEM CHORYM SOMATYCZNIE - LUCYNA LIPMAN

Program warsztatu jest oparty o strukturę prowadzonych procesów psychoterapeutycznych pacjentów cierpiących z powodu chorób i dolegliwości somatycznych. Omawiane przypadki będą odnosić się do terapii indywidualnej, rodzinnej i par. W każdym z poruszanych zagadnień będzie możliwość zdobycia doświadczeń praktycznych poprzez zapoznanie się z hipnotycznymi i symbolicznymi technikami pracy terapeutycznej.
1. Spożytkowanie choroby i objawów z ciała do komunikacji z nieświadomą częścią pacjenta
2. Budowanie mostu somatycznego w pracy z procesem
3. Rekonstrukcja energii traumy na poziomie odczuć emocjonalnych i cielesnych
4. Integracja posttraumatycznie zdysocjowanych części na poziomie ciała i psychiki
5. Rozwiązywanie wewnątrzsystemowych przeniesień manifestujących się objawami somatycznymi

 

WARSZTAT VI: KINTSUGI - SZTUKA SKLEJANIA ŻYCIA - TERAPIA OSOB, KTÓRE PRZETRWAŁY TRAUMY ZŁOŻONE - JOLANTA BEREZOWSKA

1. Etapy psychoterapii:
a) budowanie bezpieczeństwa w procesie terapii;
b) budowanie dostrojenia w diadzie terapeuta-pacjent;
c) rozwijanie postawy akceptacji i tolerancji
d) koncepcja podzielenia Ja na części i wprowadzenie do pracy z częściami;
e) etap otaczania części współczuciem i zrozumieniem;
f) budowanie przywiązania opartego na wcześniej wypracowanym poczuciu bezpieczeństwa;
g) praca z częściami nazywanymi „autodestrukcyjnymi” – przedefiniowanie.
2. Prezentacja przypadków długoterminowej terapii pacjentów o złożonej diagnozie – zaburzeń osobowości, depresji, uzależnienia, sprawców i ofiar przemocy i PTSDcomplex.

WARSZTAT VII: PRACA Z RODZINĄ ZGŁASZAJĄCĄ SIĘ PO DOZNANIU LUB UJAWNIENIU TRAUMY - ANNA WIERZBOWSKA

Warsztat prezentuje aspekty prowadzenia terapii rodzinnej , szczególne uwzględniające pracę z rodzinami zgłaszającymi się po próbie samobójczej dziecka, po zachowaniach autodestrukcyjnych, czy po ujawnieniu nadużycia seksualnego. Warsztat odnosi się zarówno do teoretycznych jak i do praktycznych aspektów pracy z rodziną oraz do wyposażenia terapeuty rodzinnego w umiejętności niezbędne do pracy z rodziną gdzie wystąpiło traumatyczne doświadczenie.
1. Wzorce przywiązania a uzdrawiający związek z terapeutą.
2. Prężność rodziny jako wymiar sprzyjający powrotowi do równowagi. Sieć społeczna i zaangażowanie społeczne rodziny jako czynnik budujący odporność systemu.
3. Ćwiczenie przeprowadzenia sesji rodzinnej z elementami zadośćuczynienia i przywracania właściwej hierarchii w systemie.
4. Prezentacja przypadków i strategii terapeutycznej stosowanej w procesie terapii.
5. Czynniki ryzyka traumy „zastępczej” u terapeuty i możliwości zapobiegania.
6. Zasoby terapeuty rodzinnego.

 

WARSZTAT VIII: SUPERWIZJA - KRZYSZTOF KLAJS
WARSZTAT IX: MOŻEMY SIĘ ODRODZIĆ - WZROST POTRAUMATYCZNY - KATARZYNA ZABORSKA
 1. Koncepcja teoretyczna wzrostu po traumatycznego (WPT)
 2. Obszary aktywności w których można zaobserwować WPT
  a) nowe postrzegania siebie
  b) zmiana w relacjach z innymi, odbudowanie związków z ludźmi
  c) przebudowanie hierarchii wartości
 3. Czynniki indywidualne i społeczne sprzyjające doświadczeniu WPT
  a) zaangażowanie w budowanie nowej tożsamości
  b) otwartość na doświadczenie
  c) optymizm
  d) duchowość
  e) poczucie humoru
  f) poczucie własnej skuteczności i kontroli
  g) nadzieja
  h) wsparcie społeczne
 4. Praca terapeutyczna – skoncentrowanie na rozwijaniu i wzbudzaniu czynników sprzyjających WPT. Zastosowanie specyficznych technik.
 5. Studium przypadku:
  - kobiety (zagrożenie życia z powodu choroby)
  - rodziny (zaatakowanej przez stalkera)

 

Prowadzący szkolenie

KATARZYNA SZYMAŃSKA

 • Dr nauk hum., psycholog kliniczny,
 • wieloletni nauczyciel akademicki na UŁ.
 • Certyfikowana psychoterapeutka (cert. nr. 291)
 • Superwizor S. N. P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 55).
 • Certyfikowana psychoterapeutka EAP.
 • Ukończyła dwuletnie międzynarodowe szkolenie w ZIST (Penzberg, Niemcy), organizowane przez M. H. Erickson Foundation, (Phoenix, USA) oraz całościowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w P.I.E. pod kierunkiem Krzysztofa Klajsa z udziałem zagranicznych      terapeutów,   uczniów   M. H. Ericksona   takich   jak:   B. A.  Erickson,  J. Zeig,  B. Geary, E.  Rossi,  E.  Greenleaf,  S.  Lancton,  J. Mills,   B. Alman i  terapeutów  europejskich: B.Trenkle, G. Schmita, S. Singer-Fischer, C. Loriedo, W. Buntinga.
 • Wielokrotnie prowadziła warsztaty w ramach Międzynarodowego Seminarium Szkoleniowego w Wigrach, min. w roku 2000, 2006, 2007.
 • Występowała na kongresach międzynarodowych w Heidelbergu, Bremie i Paryżu.
 • Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i grupową.
 • Matka dwojga dzieci i babcia dla Ewy, Krzysia, Wojtka, Tomka. Interesuje się aktywnym wypoczynkiem: jogą, wędrówkami, pływaniem.
 • Dyrektor do spraw szkoleń w P.I.E.

KRZYSZTOF R. KARAUDA

 • Dr nauk humanistycznych
 • psycholog, psychoterapeuta
 • Certyfikowany Nauczyciel Stażysta metody TRE® (CTT), cert.specj. w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (cert.nr 153, Niebieska Linia, IPZ PTP)
 • Przeszedł kilkuletnie szkolenie w zakresie systemowych ustawień rodzinnych oraz biznesowych. Ukończył dwuletni kurs Terapii Stanów Ego oraz szkolenie w M.H.Erickson Foundation, Phoenix, AZ
 • Zajmuje się terapią indywidualną, par, małżeństw, rodzin, terapią seksuologiczną, prowadzi ustawienia systemowe oraz warsztaty i sesje TRE®.

KATARZYNA ZABORSKA

 • Dr nauk humanistycznych
 • psycholog
 • ukończyła Szkołę Trenerów przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.
 • Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną.
 • Członek  założyciel  Polskiego  Stowarzyszenia  Integracji Psychoterapii.  
 • Ukończyła zaawansowane szkolenie w M.H.Erickson Foundation, Phoenix, AZ.

ALEKSANDRA NOWAK

 • psycholog kliniczny, psychoterapeutka na drodze do uzyskania certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii
 • Od 1998 roku pracuje w nurcie ericksonowskim, stale doskonaląc swój warsztat pracy. Ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej Curriculum (zaświadczenie nr 57), Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (dyplom nr 89/K.07/2013) oraz całościowe szkolenie z terapii i hipnozy ericksonowskiej w The Milton H. Erickson Foundation, Phoenix, AZ, USA.
 • Od 2003 roku prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną (terapia indywidualna osób dorosłych, rodzin, par i grupy terapeutyczno-rozwojowe) oraz poddaje swoją pracę regularnej superwizji.
 • Od 2010 roku nauczycielka psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.
 • Gospodyni Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Katowicach

 

INGA NOWAK-DUSZA

 • Psycholog, psychoterapeutka.
 • Przez wiele lat służyła w wojsku jako psycholog, nauczyciel i analityk.
 • W zakresie psychoterapii szkoliła się m.in. w M. H. Erickson Fundation, Phoenix, AZ, USA.
 • Specjalizuje się w pracy z pacjentem indywidualnym, parami i rodzinami, poddając ją regularnej superwizji. Prowadzi warsztaty rozwojowe dla kobiet.

 

LUCYNA LIPMAN

 • Psycholog,
 • certyfikowana psychoterapeutka i superwizor S.N.P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 385) oraz EAP (European Association for Psychotherapy).
 • Szkoliła się w zakresie psychoterapii w M.H.Erickson Foundation, Phoenix, AZ, USA.
 • Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną.

 

 

JOLANTA BEREZOWSKA

 • Psychiatra,
 • psychoterapeutka i superwizor S.N.P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 247), psychoterapeutka Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 103), superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 87). The European Certificate of Psychotherapy EAP.
 • Odbyła dwuletnie szkolenie z psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, dwuletnie międzynarodowe szkolenie  w ZIST (Penzberg, Niemcy), organizowane  przez M. H. Erickson Foundation, (Phoenix, USA) oraz kilkuletnie szkolenie z metody ustawień systemowych.  
 • Prowadzi  psychoterapię  indywidualną  i  rodzin,  warsztaty    dla   osób  z zaburzeniami odżywiania się.  
 • Mężatka, matka dwóch synów.

ANNA WIERZBOWSKA

 • Psycholog kliniczny.
 • Certyfikowana psychoterapeutka S.N.P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Certyfikowana terapeutka EAP (European Association for Psychotherapy).
 • Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w P.I.E. pod kierunkiem Krzysztofa Klajsa z udziałem zagranicznych terapeutów, uczniów M. H. Ericksona  takich  jak:  B.A. Erickson, J. Zeig,  B. Geary,  E. Rossi, S. Lancton, J. Mills, B. Alman i  terapeutów  europejskich: B.Trenkle, S. Singer-Fischer, W. Buntinga. Ukończyła dwuletnie międzynarodowe szkolenie w ZIST (Penzberg, Niemcy), organizowane przez M. H. Erickson Foundation, (Phoenix, USA).
 • Prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną.  Specjalizuje się w pracy z młodzieżą.

 

KRZYSZTOF KLAJS

 • Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor S. N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 88) oraz psychoterapeuta i superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 4), certyfikowany psychoterapeuta EAP (European Association for Psychotherapy).
 • Jest członkiem Zarządu The International Society of Hypnosis (ISH), członkiem M.Erickson Gesellschaft fur Klinische Hypnose e.V. w Monachium oraz Advisory Board Jane A. Parsons-Fein Training Institute w Nowym Jorku.
 • Prowadził zajęcia szkoleniowe z zakresu hipnozy i terapii ericksonowskiej w Austrii, Chinach, Francji, Iranie, Kanadzie, Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii, w RPA, Meksyku, Nepalu, Hiszpanii, na Litwie i w Szwecji.
 • Współorganizator i uczestnik wszystkich edycji Międzynarodowego Seminarium Szkoleniowego w Wigrach, od 1992 r.
 • Były Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Dyrektor Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.